English | Afrikaans

Stamboom van Van der Merwe,Willem Schalk [909]

a1 Van der Merwe,Willem Schalk *Nederland 1643 †12.07.1716 : volgens resolusie van die Politieke Raad afkomstig van Broek; volgens register Kaapse gemeente, van Oud-Beyerland naby Rotterdam; 1661.04.26 aankoms in Tafelbaai met die skip ``Dordrecht'', as haakbusskutter, teen agt gulde per maand. Hy was aanvanklik in diens van die Companje se baas-tuinier Hendrik Boom; 1661.05.05 ontvang hy Vryburgerskap, en hy was blykbaar 'n goeie boer want hy is geloof ``voor bequaemheyt als landbouwer''. In die Resolusies van de Politieke Raad was vermeld dat hy boulandt heeft gearbeijt; 1663 tree hy weer in diens van die H.O.I.K. as adelborst belas met landbou; 1668 drie weke voor sy huwelik met Elsje Cloete is hy weens smokkel met die Hottentotte aangekla deur die Bewindhebbers.
× buite eg met ?,? : Slavin van Simon van der Stel wat in 1686 vrygestel is Attestasie 1664 in C 326 pp 478- 9 C.O. pp 6 en 27
×2 09.09.1668 Kaapstad met Cloete, Elsje *Duitsland =St. Vitus Catholic church in Oedt 28.02.1655 : aankoms saam met haar moeder en broer in 1659; vertrek met attestaat na Stellenbosch ongeveer 1716 en op 9.11.1725 weer lidmaat in Paarl. Sy is bekend as Elsje Jacobs - m.a.w. d.v. Jacob Cloete. In 1678 het sy vir die Khoikhoi Quisa en sy medegevangenes van voedsel en drank voorsien, al het sy geweet dat hulle ontsnap het {d.v. Cloete,Jacob *1630 & Raderootjes(Raderotjes/Raedegortz),Sophia (Fytje) *1630}
Hul het 14 kinders.
b1 Maria Schalk *ouderdom geskat n.a.v. die hofsaak waarby haar pa betrokke was toe hy haar moeder met die bevalling bygestaan het 1664 †voor Paul Heyns se hertroue 1701 : buite egtelike d.v. Willem Schalk van der Merwe; vrygestel deur Simon van der Stel in 1686. In `Slaves and Free Blacks at the Cape 1658 - 1700 by A.J. Boeseken p82 - Thus in 1686 the three female slaves who had worked in the household of Simon van der Stel, asked the Cape authorities to set them free; they were immediately liberated because, as the officials admitted, they had been baptised, their fathers had been Christians and one of them had already become a full member of the Church'
× 23.09.1696 Kaapstad met Heyns, Paul(Paulus) *?? 1655 †?? 1717 : van Leipzig; aankoms Kaap 1679 as soldaat in diens van die VOC; 1693 sersant, later burger
[c1] Heyns,Sara *17.12.1685 †1713
× 13.07.1704 Kaapstad met Eksteen(Eckstein),Hendrik(Heinrich) Oswald *Lobenstein, Thuringen 23.02. 1678 †Kaap, 63jr oud 23.09.1741 ΩGrote Kerk, Kaapstad : s.v. Michael Eckstein en ?, albei oorlede in 1695 toe Heinrich 17 jr oud was; kort hierna het hy sy vaderland verlaat; by die Hollandse Oost Indiesche Companje aangesluit en in 1698 vir die eerste keer in die Kaap aangekom. In 1699 sluit hy 'n kontrak met die vryburger Evert waarvolgens hy laasgenoemde se landgoed `Eversdal', groot 60 morge, van hom koop; hy ontvang egter eers in 1714 transport. Hy moes weer vertrek het want in 1702 kom hy weer in die Kaap aan as adelbors aan boord die 'Oostersteyn'; neem 1704 sy ontslag uit die Kompanje se diens om burger aan die Kaap te word; onder andere lid van die burgerraad en weeskamer, pagter van die wyn-en brandewynvergunning, het ook vissery by Saldanhabaai, verkoop vis aan die H.O.I.K.;'n ryk man -- besit onder andere die plase "Lobenstein" en "Elsjeskraal"
[c2] Heyns,Johannes *05.06.1688 =Kaapstad 25.07.1688 : getuies Douw Gerbrantz Stijn en Marritie Losse sijn huisvrou
× 12.12.1723 Colyn,Maria =Kaapstgad 27.05.1696 : v.d.K {d.v. Colyn,Bastiaan & Everts,Maria}
[c3] Heyns,Anna *17.07.1691 =Kaapstad 23.09.1691 †28.03.1770 : getuies Claes Cornelisse met sijn huijsvrou Bentris van Coutchies; In haar Invenventaris MOOC 8/13.57 wed:e Cornelis Doesen ten voordeele van haarde volgende nagebleevene erf genaamen te weeten: de kinderen van wijlen haar broeder Hendrik Heijns met naamen 1) Nicolaas 2) Aletta Maria wed:e Andries Grove, 3) Maria Deliana wed:e Carek Christoffel Rijkvoet 4) Anna Maria 5) de 3 volgende bij representatie van wijlen hunlieder vader Johannes Cornelis Heijns als a) Hendrik, b) Helena c) Aagje; de kinderen van wijlen haar broeder Michiel Heijns als a) Aletta wed: e Hend:k Cornelis van Nieuwkerken, 2) Ockert, 3) Michiel 4) Mariaen 3 den nagelaten soon van wijlen haar broer Jan Heinjns te weeten Paul Heijns.
× 07.02.1712 Doessen,Cornelis †1717 : het in 1710 met Neptunus as Korporal na die Kaap gekom van Soetermeer, in 1712 is hy aangestel as assistent-klerk
[c4] Heyns,Hendrik *05.09.1694 =13.11.1694
× 07.02.1723 Kaapstad met Van der Storm ,Delia *Batavia 04.05.1707 : d.v. Flora van Jamby, geadopteer deur Claas Nieuwhoff en sy vrou Aletta van der Storm, sy het saam met hulle van Holland na die Kaap gekom maar was nie-blank
[c5] Heyns,Michiel Africanus *26.03.1697 †21.05.1735
× 22.09.1720 Olivier,Aletta(Aeltje) =26.08.1695 †Kaapstad 1758 {d.v. Olivier,Ockert Corneliszoon *1645 & Verwey(Vermoly),Aletta(Alitie/Alida) *1650}
[c6] Heyns,Maria *24.02.1700
b2 Sophia =02.11.1670 †1742 : bekend as Fytjie Schalk en Fytie Willem Schalks (dogter van Willem Schalk); 1980.02.11 artikel in die S.A. Mediese Tydskrif beweer dat die siektetoestand Huntingtons Chorea, wat algemeen voorkom onder sommige Afrikaanssprekende families, van haar afkomstig is. Die voorouers van meer as 200 persone wat tans aan hierdie toestand ly, (Over 200 affected individuals in more than 50 supposedly unrelated families have been found to be ancestrally related through a common progenitor in the 17th century) is nagevors en almal kan teruggevoer word tot kinders van Sophia uit haar twee huwelike. Haar broers en susters is egter glad nie betrokke nie wat kan beteken dat die siekte deur nuwe mutasie ontstaan het of dat sy 'n onegte kind was. Feit is egter dat hierdie siektetoestand vir meer as 14 generasies aan nasate van Sophia oorgedra is. Sophia kon nie haar testament teken nie terwyl haar broers en susters almal kon skryf. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat sy Huntingtons Chorea gehad het. Sy het as weduwee van Pieter Robbertz kontrakte gesluit met die volgende persone om vir haar te werk: die seeman Jans Wolf van Tonder, die soldaat Jan Barend Schulter van Olsen, die seeman Cornelis Jacobsz Jonker van Graveland
× 12.11.1684 Kaap met Pasman(n), Rudolph(Roelof) *?? 1649 †Stellenbosch, voor doop van dogter Roelofina op 27 September 1695; boedel inventaris MOOC 8/12/6 ingehandig 6 Desember 1695 1695 : van Meurs in die Rynprovinsie. Boer in die distrik Stellenbosch en was die eienaar van die plaas Rustenburg, langs Idas Vallei aan die voet van Simonsberg, en van Schoongezicht vlakby Stellenbosch. Op 30 Junie 1681 is hy skuldig bevind aan sluikhandel. 
×2 25.01.1696 Kaapstad met Robberts, Pieter(Pierre/Peter) *?? 1655 †1709 : van Neustadt, in Holstein, sersant 1693, jongman in diens van die Companie in 1696 toe hy trou; 1699 eienaar van die plaas Rustenburg, Stellenbosch; in 1701 heemraad; waarnemende landdros van Stellenbosch 1703-05. Sy testament MOOC 7/1/2/24 opgestel 2 Mei 1709 lui: ses uuren voor mij Jan Mahieur.. dsn E. oud Pl. landdross en landbouwer aan Stellenbosch Mons: Pieter Robbertsz gebored te Neustad omtrent vier mijlen van Lubeck, ende de eersame Juffrw Sophia Schalk van der Merwe gebooren aan Cabo de Goede hoop, beijde egte luijden zijnde de voorn' Mons. Pieter Robbertz, siekelijk te bedde lggende, en voornm Juffrow. Sophia Schalk van der merwen gesond van liggam.. die testeur aan sijn suster, Truyntje Robbertz, woonagtig in Grunum naby Neustadt.voorsa: een somma van een duijsent guldens Caabse ofte Indische valuatie.. dat zij testarice .. en door de vier kinderen namentlijk, Margareta oud 20 jaren, Catrintie oud 17 jare, Sibilla oud 15 jaren en Roelofphina oud 13 jare; Vanaf 2 Februarie 1696 tot 15 Februarie 1709 teken hy kontrakte met die volgende persone om vir hom te werk: Jacob Jacobs, Hans Michiel Smit, Pieter Willem van der Smit van Kempen, Hendrik van den Broek, Jurgen Christoffelsz, Jurgen (van Holstein). Johannes Carstens van Oldenburgh, Hendrik Willem van Arnhelm, Hans Berlijn van Hamburg, Jan Jacobs van der Bar..., Balthazar Meyer, Jan Pietersz van Leipzig. In 'n kontrak gesluit op 14 Februarie 1704 tussen Pieter Robbertz en Jan van Brienen het Robbertz onderneem om Van Brienen vir die res van sy lewe in elke opsig te versorg en dat sy gesin dieselfde sou doen indien hy eerste sou sterf. As teenprestasie sou Van Brienen, wat geen vriende of familie gehad het nie, sy erf en huis in Tafelvallei aan Robbertz bemaak. Robbertz sou ook die belastings verskuldig op sodanige eiendom betaal
[1c1] Pasman(n),Margaretha =Stellenbosch 19.08.1689 †pokke epidemie 1713 : Grietjie in doopregister
× 18.09.1712 Stellenbosch met Elberts(Ellebrecht),Nicolaas =24.11.1675 †pokke epidemie 1713 : hy en sy broer Johannes is van die prominente figure in die Adam Tas Rebellie van 1706. Op 30 Oktober 1713 verklaar die geregsbode van Stellenbosch, Jan Jurgen Roose, dat hy op 21 Junie van daardie jaar deur die landbouer Claas Elbertsz gevra is om na die weduwee van sy broer Willem (oorlede Mei 1713),Susanna du Toit, te gaan en haar te vra om die 300 guldens wat sy hom geskuld het, te betaal; Susanna du Toit het siek by die huis van haar vader, Francois du Toit, gelê. Volgens Roose het hy haar daar op haar uiterste aangetref en het dus die aanmaning aan haar vader besorg wie baie verontwaardig was en aan hom gesê het dit is nie 'n tyd vir geldsoek nie, maar om siel saligheid te soek {s.v. Elberts(Ellebrecht),Heinrich(Hendrik) *1640 & Ter Mollen,Aletta *1646}
[1c2] Pasman(n),Catharina *30. 07.1691 =Stellenbosch 17.08.1691 †24.03.1764 : Trijntie in Doopregister; erf die plaas Onverwacht in die Hottentots Holland van haar suster Margaretha
× 17.09.1713 Stellenbosch met Morkel(Morckel),Philip(p) *27.02.1677 †12.04.1735 : van Hamburg, `constabel' op die retoerskip Oosterstyn; trou op die skip in Tafelbaai, gaan terug na Nederland, keer terug na die Kaap op die Noordbeek as `constabel'; 1709.11.25 burger; woon en boer op die plaas Onverwacht in Hottentots Holland wat aan hom oorgedra word in 1718 van sy skoonmoeder; Heemraad van Stellenbosch tot 1721, dien op die Kerkraad van Stellenbosch. In 1722 het Philip op sy plaas Onverwacht huisvesting en skuiling gebied aan 85 gestrande matrose van die Schonenberg; hulle het van Kaap Agulhus tot in Hottentots-Holland gedwaal alvorens hulle by Philip en sy broer Wilhelm, 'n dokter, op Onverwacht opgedaag het. Na hulle terugkeer na Holland stuur die dankbare matrose 'n dankseggingsplakkaat aan die Morkels {s.v. Morkel,? *1648 & ?,? *1648}
[1c3] Pasman,Sibilla (Sijbilla) =Stellenbosch, ingeskryf in D/R Kaap 09.08.1693 †Stellenbosch 31.03. 1778 : 1714 by huwelik is sy Sibilla
× 18.11.1714 Stellenbosch met Loubser ,Jan(Johannes) Albert(Albertus) =Kaap 29.09.1686 †Nooitgedacht, Bottelary, Stellenbosch; 33jaar oud 1719 : 1714 by huwelik is hy Jan Albertus; heemraadslid vir Stellenbosch; 1720.03.16 inventaris van sy boedel noem o.a. die plaas Nooitgedacht, waarde 9000 gulde, en die plaas De Fontuijn aan die Hottentots Holland Kloof, waarde 1100 gulde {s.v. Loubser,Nikolaas *1645 & Quint,Engela (Engeltje) *1662}
×2 19.07.1722 Stellenbosch met Cloete ,Jacobus =14.06.1699 : heemraadslid vir Stellenbosch. Hy was 'n eie neef van sy skoonmoeder, Sophia van der Merwe {s.v. Cloete,Coenraad *23.04.1663 & Verschuur,Martha *25.04.1677}
[1c4] Pasman(n),Roelof *? 1695 : nie op pa se Inventaris
[1c5] Pasman(n),Roelofina =Stellenbosch 27.09.1695 : Roelifie in D/R; nie op ma se inventaris
[2c6] Robberts,Jan =Drakenstein 28.05.1696 †voor 8 Junie 1759 die datum van die egpaar se boedelrekening (meld sy vrou voor hom oorlede)
× 06.08.1730 Kaapstad met Hörsel ,Anna Sophia =Paarl 15.08.1706 †voor 1758 : haar inventaris MOOC 8/8/39 gee sy Anna Catharina gehuud met Daniel Rood en Johannes Hendrik Robberts oud 14 jaar {d.v. Goszelke(Gorsel/Orselke/Horsel),Heinrich *1669 & Bastiaans,Christina *10.08.1687}
b3 Schalk *volgens inligting in Bybel 14.07.1673 =Kaapstad 13.08.1673 †1740 ΩFranschhoek : daar word baie na hom verwys as Schalk Willem in die doopregisters en ander dokumente; 1682.09.08 is die erfbrief - slegs een dag na dit aan sy pa uitgereik is - vir De Hoop in Klein Drakenstein opgestel ten gunste van Schalk met die Goewerneur Simon van der Stel se naamtekening onder die dokument. Hier is geen sprake van 'n vroeëre toesegging nie; die gebied aan die oostekant van die Bergrivier word trouens op hierdie datum eers amptelik oopgestel. De Hoop het presies dieselfde mate en oppervlakte as Kunnenberg en is geleë in die onbewerkte strook tussen die Bergrivier en die Drakensteinberge en daar was geen bure in die omgewing nie. Die familie het vir 105 jaar hier gewoon. In 1715, terwyl hy op kommando teen die Boesmans was, kry Schalk teëspoed op De Hoop. Die plaas is sodanig verspoel dat hy dit moes ontruim; 1716 koop hy Wittenberg in Noorder-Paarl van Christiaan Matzdorf (Maasdorp). Die oorspronklike oppervlakte van Wittenberg was 40 morg 560 vk roede, maar Schalk ontvang in 1717 'n bykomende 30 morg 240 vk roede sodat die vergrote Wittenberg nou'n oppervlakte van 71 morg 200vk roede beslaan; 1740 toe sy eggenote Anna Provot oorlede is, was hulle nog op Wittenberg woonagtig. Na sy dood word dit die eiendom van sy oudste kleinseun Willem gebore 1721. Dit is hier waar drie olifante op 'n sekere dag teen die buitegeboutjie kom skuur het en Anna, met die destydse oulogge geweer na hulle geskiet het, omdat hulle dalk haar woning kon kom omstoot; in Schalk en Anna se testament word die plase De Hoop en Wittenberg aan die 15de kind Roelof toegesê vir 'n vasgestelde prys, waarby 2 slawe en 'n ossewa met 10 osse ingesluit is. Die plaas Zachte Vallei wat hy as leningsplaas vanaf 1732 tot 1740 ontvang is aan Gerrit bemaak, asook 'n slaaf en een ossewa met 10 osse. Aan Carel is kontant bemaak en 'n sekere slaaf Samson. Aan Pietronella een ``slaave meysje genaamt Eva''; 1717 - 1740 besit hy het ook Nooitgedag in Paardeberg
× 26.02.1696 Kaapstad met Prevot(Provo) ,Anne *Marcq by Calais 23.01.1680 =18.02.1681 †1745 Ω Franschhoek : ar 1688.05.29 met die Schelde van Calais, Frankryk; volgens die boedelinventaris MOOC 8/6.51 in 1740 is daar nog 11 oorlewende kinders; Elsje getroud met Willem Burgert, Jacobus, Willem, David, Isaak, Marritje getroud met Willem van Heerden, Hendrik, Gerrit, Roelof, Petronella oud 22jr en Carel oud 16 jaar; Willem oud 20 jaren van wylen Carel van der Merwe, voorts die kinderen van den landbouwer Andries Burgert als Marritjie Burgert getroud met den landbouwer Barend Lubbe, Willem Burgert oud 16, Anna Sophia oud 14 en Barend Frederik Burgert oud 12 jaar by repretentatie van wylen moeder Maria van der Merwe, de kinderen van den landbouwer Johannes Botas als Anna Sophia getroud met een landbouwer Louw Pretorius, Else oud ?, Marritjie oud ?, Catharina oud ?, Willem oud ?. Hendrik oud ?, Hester oud en t'kind van Maria Botha genaamt Maria Anna Coetzer oud ?, als ....der respektives moeder is groot moeder Anna van der Merwe en de sydenlyk de kinderen van wylen Pieter van der Merwe met name Aletta oud 9, Schalk Willemsz oud 7, Pieter oud 2 jaar, Zoo en... Een plaats ofte hofsteede geleegen onder 't district van draakensteijn aan de Paarel gent. Wittenberg volgens twee daarvan sijnde kaarten en erfbrieven de dato 30 Januarij 1712 en 21 September 1717. een plaats ofte hoofsteede geleegen aan drakensteijn gent. de Hoop volgens erfbrief de dato 8 septbr 1692. Deese Twee voorn plaatsen sijn aan de soon Roelof volgens tesamentaire dispositie de dato 22 november 1739 vermaakt omme voor f3000 te moogen behouden. Een opstal geleegen in 't land van Waveren gent de Sagte Valleij aan de soon Gerrit als vooren voor f1000 vermaakt..; in Inventaris vir die plaats De Hoop, MOOC 8/6/ 51 3 Racken, 6 tinnen borden, 1 tinne kom, 10 porcelyn borden, 1 ovale tafel, 1 Ledikant, 5 stoelen, 2 Ystgeren Potten, 2 emmers, 1 Thee Ketel, 1 graaff, 5 Lede Leggers, 1 halven Legger, 1 spekvat, 1 vat met asyn, 3 leggers Calys, 2 matten datum 11 October 1740 geteken deur Roelof P van der Merwe; Volgens MOOC 14-12 deel 1 vol3:35 het sy ook Anthonij van Mallabaar, Rds 25, Lena van Mallabaar Rds 15, Sneb van Balie Rds 80, Titus van Mallabaar Rds 70, Lena van de Caab Rds 100, Anthonij van Bengalen Rds 70, Philip van Java Rds 47, Meij van Boegis Rds 83 {d.v. Prevost,Charles *00.07.1650 & Le Febre,Marie *1651}
Hul het 16 kinders.
c1 Elsie *Drakenstein 17.08.1697 =Paarl 25.08.1697 : Helsys in D/R; volgens haar moeder Anna Provot se inventaris is sy getroud met Willem Burgert
× 1716 Burger,Willem =Paarl 28.05. 1696 †voor 12 Julie 1731 1731 : boer plaas `Houd Constant, over de Vier-en-twintig-Rivieren'; in sy inventaris MOOC 8/5/35 12 Julij 1731 ... door den landbouwer Willem Burgert, door ons ondergeteekende Jacob van der Merwe voor de weeduwee en Andries Burgert voor de kinderend gedaen aen de 24 Rivieren den 12 Julij 1731 namentlijk. 1 opstal geleegen over de 24 Rivieren gent Hauw Constant f100, 6 mansslaven rx 70 stuk f1260, 100 rundebeesten rs 7 stuk f2100, 600 schapen f2 stuk 1200, 6 paerden waeronder is enige vullens f50 ieder f300, 1 oude osse wagen f100, huijsraad f50, 1 oude ploeg met zij toebehorren f15, 1 houte eg f6, Somma f5131. Deezen boedel is niet te quaert ook heeft die niets te goet. Vijff kinderen met naemen Barent, Schalk Willemsz, Maartje, Anna Sophia, Maria Magdalena Burgert komtieder kint voor haer vaders erfportie f509. Dat aldus geinventariceert den 12 Julij 1731, Als boedelhoudster Elsie van der Merwen weduwee Willem Burger, geteken Jacobus van der Merwe, Andries Burger {s.v. Burger(Burcherdt),Barend(Berndt) *1668 & Van der Merwe,Maria(Marietje) *29.12.1675}
[d1] Burger,Barend =Drakenstein 13.12.1717 †voor1770 00.09.1770 : doopgetuies Schalk Willemse van der Merwe en Anne Provot; burger Drakenstein; In sy Inventaris MOOC 8/13.4a ingehandig 22 September 1770 ter voordele van sy oorverbleevene huijsvrouw Helena Smit laat hy die volgende kinders: 1) Willem oud 29 jr, 2) Hester getr: met Willem Jansz; 3) Schalk Jacobus oud 22jr 4) Barend Johannes oud 18jr 5) Alewijn Petrus oud 16jr 6) Elsje Sophia oud 12jr: Een opstal staande op de leenings plaats genaamt de Brandwagt Rds 400; 1 wagen Rds 50; 1 partij bouw gereedschap en 1 partij timmermans gereedschap Rds 19; 1 moolen Rds 10; 1 brandewijns keetel Rds 25.
× 10.09.1741 Smit,Helena =26.04.1722 {d.v. Smit,Alwyn *28.09.1695 & Becker(Bekker),Hester *05.09.1700}
[d2] Burger,Schalk Willem =Drakenstein 20.10.1720 : doopgetuies Charel van der Merwe en Gertuida du Toit; burger Drakenstein
× 16.09.1742 Paarl met Smit,Hester =Paarl 31.10.1723 {d.v. Smit,Alwyn *28.09.1695 & Becker(Bekker),Hester *05.09.1700}
[d3] Burger,Martha =?? 1722
[d4] Burger,Anna Sophia =Paarl 17.01.1723 †17.01.1798 : doopgetuies Jacobus van der Merwe en Sophia van der Merwe; laat aan haar dogter Elsje getroud met Schalk Willemse van der Merwe se kinders 'n erfporsie
× 02.07.1740 Janse van Rensburg, Willem =Paarl 21.11.1717 †in't Bokkeveld in geveg met Boesmans 21.07. 1746 : burger Drakenstein; in sy Inventaris MOOC 8/6.112a ingehandig 22 Okt 1746 laat hy sy huisvrou Anna Sophia Burger, Willem oud 6jr, Nicolaas oud 5jr, Aletta oud 2jr, Elsje oud 1 1.2mde. Een opstal gent: Castie geleegen tussen die Verkeerde Valleij en Bockeveldt Rds 50; 125 beesten groot en klein Rds 437.24, 600 schapen groot en klein Rds R300, 15 paarden groot en klein Rds 45; 1 oude wagen Rds 30; 2 halfsleete bottervaaten Rds 30, 1 halfsleete kern, 2 geweeren Rds 12, 3 ijesere potten Rds 4, 3 oude emmers Rds 1.24, 33n wijnig huisraad van geen belang Rds 2, een wijnig bou gereedskap onbequeeam en versletten Rds 3, 1 slavinne gent: Evan van de Caab Rds 57 {s.v. Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *1661 & Van der Merwe,Aletta *30.04.1684}
×2 04.01.1750 Paarl met Pienaar, Johannes =Paarl 18.10.1722 : burger Drakenstein {s.v. Pienaar,Jacques *1692 & Cordier,Louise *1685}
[d5] Burger,Maria Magdalena =Paarl 11.08.1726 : doopgetuies Willem van der Merwe en Elsje Willemina van Heerden
× 01.11.1744 &neef en niggie met Burger ,Willem =Paarl/Drakenstein 05.07.1722 : doopgetuies Jacobus en Sophia van der Merwe; burger Drakenstein; in Anna Provot se Inventaris word hy genoem as 16 jaar oud {s.v. Burger(s),Andries *1698 & Van der Merwe,Maria *15.04.1703}
c2 Carel *16.11.1698 =Drakenstein 30.12.1698 †07.03.1722 : Charle in D/R
× 31.12.1719 Drakenstein met Du Toit ,Geertruy *?? 1693 †19.11.1748 : Volgens die testament van Pierre Rousseau en Gertruyda was haar ouers Francois du Toit en Susanne Seugnet (MOOC 7//1/2 no 98). Toe sy met Carel van der Merwe trou is sy die weduwee van Pierre Rousseau. Die testament van Jan Bastiaansz en Gertruyda du Toit meld hulle seuns Frans Bastiaansz en Willem van der Merwe, die seun van Gertruyda du Toit en Carel van der Merwe (MOOC 7/1/7 no 17) {d.v. Du Toit,Francois *1664 & Seugnet,Susanna *1673}
d1 Willem =Drakenstein 02.03.1721 †00.12. 1762 : getuies Francois du Toit en Anna Provoo; hy erf Vredenhof, Paarl De Drooge Valley oorkant die Berg Rivier en De Koele Fonteyn in die Bokkeveld van sy moeder en stiefpa Jan Bastiaansz; na sy oupa Schalk se dood word Wittenberg sy eiendom. Willem se weduwee Susanna du Toit trou in 1763 met Jeremias Coetzer wat op hierdie wyse die nuwe eienaar van Wittenberg word; in sy inventaris MOOC 8/104/10 ...als ab intestato metterdood zijn Ontruimjmt ende naargelaten door den Landbouwer Willem van der Merwe, ten voordeele van zijne naargebleevene wed. Susanna du Toit ter eenree, mitsgrs. zijne bij evengem. zijne huijsvrouw in huwelikjk verwekte kinderen, met Naamen: 1. Elizabeth Gertruijd van der Merwe oud 15 Jaren; 2. Anna van der Merwe oud 12 Jaren; 3. Carel van der Merwe oud 10 Jaren ter andere Zijde; sodanig ende in dier voegen als deselve door de oudheemraden Hendrik Moller, Pieter Blignault en Roelof van der Merwe en Den meede landbr. Pieter du Toit d'jonge zijn opgenomen en g'inventariseert mitsgrs. door d'onderg. Gecommitte. weesmeesteren, Getaxeert als volgt nament: Een Plaats ofte Hofstede gent. Vreeden Hoff geleegen aan de Paarl Rd 1333-16; Een opstal genaamt de Boontjesrivier geleegen in de Goudine Rd 25;
× 03.05.1745 Paarl met Du Toit, Susanna =Paarl 10.08.1727 †c. Okt 1771 1771 {d.v. Du Toit,Pierre *09.03.1697 & Rousseau,Elisabeth *14.10.1696}
c3 Jacobus *19.01.1700 =Drakenstein †Tulbagh 31.10.1769 : bekend as `d'Oude'; maak in 19.4.1767 saam met sy vrou testament voor Abraham Faure, Sekretaris van Stellenbosch en Drakenstein (testament 7 Februarie 1779 vertoon); eerste eienaar van Vanduitie Kraal
× 1724 met Pienaar,Esther(Hester) =30.10.1706 †07.12.1725 : haar inventaris te voordele van haar nagelaten man Jacobus van der Merwe ten eenen en dogtertjie gent Ester van der Merwe oud een maand. Sy laat 46 Rundbeesten waardeer teen 8Rds totaal 1104; 300 skapen teen 4Rds waarde 1200, 2 merries en vullens te samen teen 150 Rds; somma f2454; laste in die boedel Schalk willem van der Merwe Rds1940 en geld in die boedel te vonen Rds 514 geteken 7 Desember 1725 {d.v. Pinard,Jacques *1665 & Le Febre,Martha *30.07.1684}
×2 14.04.1726 Drakenstein met Jacobs ,Catharina =Paarl 13.03.1712 †1748 : sy laat twee plase gelegen aan die Hexrivier gent. Venduitiekraal en die ander Onder in die Hexrivier waarde Rds 150; {d.v. Jacobs,Daniel *14.09.1673 & Cordier,Louise *1685}
×3 06.02.1752 Paarl met Senecal, Elisabeth =09.07.1712 †Drakenstein 00.05.1781 : haar testament 7/1/28- 46 opgestel 24.1.1777 ontvang 8.6.1781 {d.v. Senechal,David *1667 & Du Puy(Puis),Anne(Marie) Madeleine *1677}
Hul het 13 kinders.
d1 Hester =Drakenstein 22.07. 1725 †Tulbagh 12.02.1770 : gedoop deur Lambertus Flischer; doopgetuies Schalk Willem zn van der Merwe en Maria la Feber; 16 maande oud toe moeder oorlede is
× 19.07.1744 Paarl met Pienaar,Jacob =Paarl 04.12.1718 †03.07.1787 ΩTulbagh {s.v. Pienaar,Jacques *1692 & Cordier,Louise *1685}
d2 Schalk Jacob =Drakenstein 04.05.1727 † Tulbagh 29.08.1771 : doopgetuies Jacobus Pienaar en Anna Provo; 23 jaar oud toe ma oorlede is
× 1754 ?? met Erasmus,Maria Elisabeth =15.09.1726 †Waveren 26.05.1782 {d.v. Erasmus,Rasmus *21.09.1698 & Jacobs,Susanna *29.09.1709}
d3 Daniel =Drakenstein 03.04.1729 †Kaapstad 25.10.1784 : doopgetuies Jacob Buger en Elsje van der Merwe; burger Kommandant, boer Rietfontein; 18 jaar oud toe ma oorlede is
× 14.05.1755 Tulbagh met Erasmus, Hester =15.11.1733 †03.10.1815 {d.v. Erasmus,Rasmus *21.09.1698 & Jacobs,Susanna *29.09.1709}
d4 Anna Maria =Paarl 15.07.1731 †voor 1767 : nie Johanna Maria gedoop nie; doopgetuies Pieter Barend Blom en Sara Jacobs; 16 jaar oud toe moeder oorlede is; in haar pa se Inventaris van 1767 staan Anna Maria van der Merwe weduwee wylen Johannes Bruere
× 18.12.1751 Bruere,Johannes(Jean) =Kaapstad 06.12.1722 †1767 : burger Stellenbosch; sy inventaris MOOC 8/12/21 laat hy een opstal staande op de leeningplaats de Zandrivier geleegen aan de Rietfontijn Rd 50. {s.v. Bruere,Estienne *1665 & Du Puy(Du Puis),Suzanne *1682}
d5 Pieter =Drakenstein 17.05.1735 : doopgetuies Pieter Jacobs en Petronella van der Merwe; 8 jaar oud met moeder se afsterwe; burger Stellenbosch; in opgaafrol vir George vir 1790 besit hy 1 perd, 50 hamels en 300 skape
× 15.04.1759 Jacobs,Anna =12.07.1739 {d.v. Jacobs,Pieter *14.10.1703 & Fourie,Anna *05.06.1718}
d6 Louisa =Drakenstein 06.01.1737 †Land van Waveren 03.07.1790 : doopgetuies Isaak van der Merwe en Cecilia Jansen van Rensburg; 7 jaar oud toe haar moeder oorlede is
× 03.10.1754 Tulbagh met Van Heerden ,Schalk Willemsz. =Drakenstein 20.07.1732 †? 1793 {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
d7 David =Drakenstein 16.04.1740 †voor 1767 : doopgetuies David van der Merwe en Hendrina Horsel; kom nie voor op sy moeder Catharina Jacoba se inventaris
d8 Susanna Catharina =26.11.1741 †ongeveer Maart 1800 : sy en Hendrik Botha is voorouers van Jopie Fourie
× 09.04.1758 met Botha,Hendrik =27. 06.1734 †Waveren 23.05.1776 : in sy Inventaris MOOC 8/16/30 het hy Johannes oud 15 jaren, Anna Sophia oud 11 jaren, Susanna Catharina oud 19 jaren en Willem Botha oud 3 jaren. Hesit Hartebeest Vallei aan Verkeerde Vallei Rds 50 asook Drie Kuylen agter die Bokkeveld Rds 50; 98 beesten, 1850 schapen Rds 616, 8 paarden Rds 8 een slavine Frickia van Bangalen rds 100, agterstallige recognitie van 1 jaar en 11 maande Rds 46 {s.v. Botha,Johannes *01.05.1695 & Van der Merwe,Anna *21.05.1704}
×2 15.08.1779 Burger,Alewyn Petrus =25.12.1753 †1833 : burger Stellenbosch {s.v. Burger,Barend *13.12.1717 & Smit,Helena *26.04.1722}
d9 Sophia =Drakenstein 01.12.1743 : 5 jaar oud toe moeder oorlede is
× 24.12.1758 Van der Merwe,Pieter =Drakenstein 06.07.1738 : doopgetuies Isaak van der Merwe en Cecilia Janse van Rensburg; burger Stellenbosch {s.v. Van der Merwe,Pieter *01.06.1709 & Janse van Rensburg,Elsie *31.07.1712}
×2 1787 ?? met Erasmus,Rasmus *1735 : waarskynlik b3c3 gedoop 31.7.1735
d10 Martha =Tulbagh 25.10.1745 †15.05.1766 : 3 jaar oud met moeder se afterwe; getuies by haar doop Louis Erasmus en Martha Pienaar; Inventaris 8/12-5; ontvang 9 Oktober 1766; Een opstal gent d Elandsrivier geleegen onder distrik Swellendam Rd 50; een opstal gent Karkagoe geleegen onder distrik Witte Water Rds 25.
× 12.12.1762 Klopper,Hendrik =11.06. 1730 : burger Swellendam; in sy inventaris MOOC 8/12.5b van 23 Mei 1766 noem maak hy bekend aan die Heere Weesmeesteren wegens het overlijden van mijn huisvrouw Martha van der Merwe op Donderdag morgen den 15 Mij {s.v. Klopper,Hendrik Frederik *1680 & Botha,Catharina *07.05.1690}
d11 Carel =Tulbagh 05.11.1747 : getuies by sy doop Carel van der Merwe en Francina Pienaar; een jaar oud toe sy moeder oorlede is
d12 Anna Magdalena =Drakenstein 06.07.1754 † Tulbagh 1798
× 25.02.1776 Tulbagh met Van der Merwe ,Carel *volgens Bybel gebore 16.12.1754 26.12.1754 =Tulbagh 19.11.1755 †voor 1792 : burger Stellenbosch {s.v. Van der Merwe,David *20.08.1707 & Jansen van Rensburg,Sophia *25.11.1725}
×2 18.11.1792 Van der Vyver, Bartholomeus =05.10.1732 : burger Stellenbosch {s.v. Van der Vyver,Willem *1684 & Vivier,Maria *22.08.1700}
a1b3c3d13
d13 David =Drakenstein 19.09.1756 †42jr 27.03.1798 : doopgetuies Schalk Jacobse van der Merwe en Maria Elizabeth Erasmus, Jacob Senekal en Maria Russouw; burger Stellenbosch; het Venduitekraal en Tituskraal in die Hexrivier
× 25.04.1784 Van der Merwe,Anna Susanna *Kaap 1766 =Drakenstein 24.08.1766 †Hexrivier 12.05.1842 : doopgetuies Pieter du toit en Susanna de Swardt; sy laat Helena Christina die kind van die oorlede Roelof Petrus van der Merwe, metwie sy trou op 12 Apr 1801, die S/K is geteken deur J Jordaan {d.v. Van der Merwe,Pieter *17.05.1742 & Du Toit,Helena *02.06.1748}
c4 Willem *04.10.1701 =Drakenstein 23.10.1701 †Tulbagh 03.07.1776 : burger Drakenstein - toe sy vrou oorlede is is hy Willem De Oude
× 11.08.1726 Drakenstein met Van Heerden ,Elsie(Elsje) =Stellenbosch 27.09.1711 †Land van Waveren 23.10. 1757 {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *1681 & Van der Merwe,Magdalena(Magteld) *1692}
Hul het 11 kinders.
d1 Schalk Willem =Drakenstein 16. 10.1729 †jonk : moontlik hy wat November 1759 oorlede is in Tulbagh
d2 Pieter Schalk =Drakenstein 07.10.1730 † Land van Waveren 04.09.1783 : doopgetuies Willem van Heerden en Anna Prevot; burger Stellenbosch; boer Stettyn, Worcester; Pieter Schalk het die opstal gebou in 1777 en volgens 'n artikel in die Beeld van 20 Mei 1978 is die opstal in 'n T-vorm en het agt vertrekke. Langs die voordeur is twee stutmure wat lyk of hulle die voordeur beskerm - iets seldsaam in die ou Kaaps-Hollandse boustyl. 'n Opening in elke muur lei na sitplekke aan alkante van die voorstoep. 'n Naamplaatjie regs van die voordeur teen die muur van 80cm dik dui aan dat die huis ter ere van dr. P.R. Botha gerestoureer is. Dr. Botha was Suid-Afrika se ambassadeur in Portugal en België voordat hy in 1953 uit die diplomatieke diens getree het. Volgens ou dokumente is die plaas op 26 September 1714 deur goewerneur De Chavonnes aan twee boere, Jan Cloetes en Jan Radyn toegeken. Radyn het na bewering van Stettin, Duitsland gekom. In 1818 het die plaas in besit gekom van Catharina Maria Botha, later Potgieter. Sy het die plaas van 60 morge, 125 roede aan haar seun Theunis Christoffel verkoop. In 1978 was die plaas 4000 morge groot
× 26.05.1754 Drakenstein met Du Plessis ,Maria Elisabeth *Stellenbosch =Paarl/Drakenstein 27.12.1734 †?? 1756 {d.v. Du Plessis,Jean(Jan) Louis *13.02.1691 & Rossouw,Magdalena(Madeleine) *26.02.1695}
×2 07.05.1757 Kuun,Elisabeth =Paarl 12.04.1722 {d.v. Kuun,Hans *1672 & Putter,Susanna *25.06.1690}
d3 Anna Sophia =Paarl 14.09.1732 †Land van Waveren 21.08.1770 : in haar inventaris MOOC 8/137/10 ..metter dood Zijn ontruijmt ende naargelaaten door Anna Sophia van der Merwe, ten voordeele van haar nagelatende man Jacobus Sneijman, ter eenree: mitsgaders haare bij evengem haaren man in huwelikjk verwekte agt minderjarige kinderen, met naamen. 1. Elsje Sneijman oud 17 jaren; 2 Anna Margaretha Sneijman oud 15 Jaren; 3. Philip Sneijman oud 12 Jaren; 4. Jacobus Sneijman oud 9 Jaren; 5. Christoffel Sneijman oud 8 jaaren; Gerrit Sneijman oud 6 jaaren; Willem Sneijman oud 4 Jaaren en 8. Anna Sophia Sneijman oud 6 maanden ter andere zijde: Sodanige ende in diervoegen als deselve door de landbouwers Hendrik van der Merwe willemsz en Jan du Plessis pietersz. zijn opgenomen en g'inventariseert, mitsgaders door de onderget. gecommitteerde Weesmeesteren getaxeeert in maniere als volgt, namentlijk. Een opstal staande op de leenings Plaats gent de Willegen Rivier, geleegen aan de Caminasieberg in 'n Nieuweveld Rds 25.
× 01.04.1753 Paarl met Snyman, Jacobus =Paarl 25.05.1732 : burger Drakenstein {s.v. Snyman,Philippe(Philip/Philippus) *24.07.1701 & Van Deventer(Gerritsz),Johanna Margaretha *1709}
d4 Hendrik(Schalk) =Drakenstein 11.07.1734 † 1775 : in sy inventaris MOOC 8/16/17 laat hy Marthinus oud 16 jaren, Willem oud 15 jaren, Elsje Johanna oud 13 jaren, Hendrik Schalk oud 9 jaren, Pieter Jacob oud 8 jaren, Johannes Helena oud 6 jaren, Stephanus Johannes oud 3 jaren, die weduwee nog zwanger gegaan hebben op den 3 Juilj 1775 verlost is, bij den doop de naam heeft bekomen van Sara Sophia; Een opstal staande op de lening plaats gent de Buffelsklip gelegen aan de Camnasieberg boven aan die Oliphants rivier bij 't haven eerste lope water aan d andere kant van Jan Valken Rds 25; 109 beesten, 26 trekossen, 1000 schapen, 5 paarden, Slave Tello van Madagascar, April van Mallabaar, Vilida van de Caab, Lea van Timor, Lasten aan die Comp over 7 jaren en 1 maand agterstallige recognitie penningen Rds 170
× 01.05.1757 Tulbagh met Becker, Helena =06.07.1740 {d.v. Becker(Bekker),Marthinus *14.12.1710 & Pretorius,Johanna *08.11.1716}
d5 Schalk Willem =Drakenstein 07.10.1736 † Tulbagh 05.12.1759 : gedoop deur Erw. predikant van Stellenbosch Solomon van Echten op Drakenstein, doopgetuies Christian Ernst en Aletta van Heerden
d6 Machteld =Drakenstein 02.11.1738 †Tulbagh 05.12.1759 : doopgetuies Willem van Heerden en Elsje van der Merwe
d7 Jacob =Drakenstein 16.04.1741 †1821 : doopgetuies Gerrit van der Merwe en Jacoba van Heerden
× 08.03.1767 De Wet,Helena Josina =Tulbagh 22.12.1748 †26.08.1827 {d.v. De Wet,Petrus(Pieter) *20.04.1726 & Maree,Magdalena Fenesië *15.09.1726}
d8 Elsie =Paarl 13.04.1743 : sy en haar man was op dieselfde dag gedoop
× 07.04.1765 Van der Merwe,Pieter Schalk =Paarl 13.04.1743 : getuies Willem van der Merwe en Elsje van Heerden; op sy seun Pieter Schalk se S/K, word sy moeder as Adriana Aletta Snyman aangedu {s.v. Van der Merwe,Gerrit *22.10.1716 & Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720}
d9 Willem =Drakenstein 20.11.1746 †Tulbagh 15.01.1783 : doopgetuies David van der Merwe en Sophia Jansen (van Rensburg)
× 06.01.1771 Tulbagh met Van der Merwe ,Jacoba *1754 =Tulbagh 17.11.1754 †1786 : in haar inventaris MOOC 8/19/29 laat sy Willem, Jacoba en Elsie van der Merwe en Maria Elizabeth Aucamp by haar tweede man; ..opgegeven door Christiaan Aucamp en vervolgens bij mij Johan Jacob Frederik Wagener, Secretaris der colonie, Graaff Reinet ter prasentie van de nagenoemde getuijgen in geschrifte gesteld, ... {d.v. Van der Merwe,Gerrit *22.10.1716 & Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720}
d10 Petrus Johannes =Drakenstein 04.05.1748 † Tulbagh 00.01.1791 : doopgetuies Jacobus van der Merwe en Helena van Heerden; burger Stellenbosch; Testament word ingedien 1791; in 1790 word Anna Silvia `a small slave child' gedoop deur ds. Johannes Kuys van Roodezand en P.J. en sy vrou Sara belowe om haar Christelik op te voed
× 13.11.1773 met Bekker,Sara =02.08. 1735 †Tulbagh 01.01.1791 : haar naam kom voor in die Sterftes Land van Waveren as huisvrou van Petrus Johannes van der Merwe {d.v. Becker(Bekker),Stephanus *16.08.1705 & Olivier,Sara *15.07.1711}
d11 Izaak =Tulbagh 26.12.1751 : getuies by doop Isaac van der Merwe en Cecilia Jaanze; burger Swellendam; volgens Lyst der Dooden onder de Distrikte van Swellendam is hy 1778 oorlede
× 07.03.1779 &neef en niggie met Van der Merwe,Machteld Maria =10.10.1762 : 6 jaar oud toe haar pa oorlede is {d.v. Van der Merwe,Gerrit *22.10.1716 & Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720}
c5 Maria *15.04.1703 =Drakenstein 29.04.1703 †voor 00.01.1727 : haar kinders word benoem in Anna Provot se Inventaris gedateer 10 Oktober 1740; Marritje getroud met Barend Lubbe, Willem oud 16 jaar, Anna Sophia oud 14 jaar en Barend Frederik oud 12 jaar.
× 14.04.1720 Kaapstad&neef en niggie met Burger(s),Andries *?? 1698 †16.12.1749 {s.v. Burger(Burcherdt),Barend(Berndt) *1668 & Van der Merwe,Maria(Marietje) *29.12.1675}
[d1] Burger,Martha =Paarl 05.01. 1721 : doopgetuies Anna Prevoo en Schalk Willem van der Merwe; in Anna Provot se inventaris word sy benoem als getroud met Barend Lubbe
× 19.02.1736 Paarl met Lubbe,Barend =Stellenbosch 05.03.1713 : burger Drakenstein {s.v. Lubbe,Barend(Berend) *1665 & Brandenburg,Jacoba *1678}
[d2] Burger,Willem =Paarl/ Drakenstein 05.07.1722 : doopgetuies Jacobus en Sophia van der Merwe; burger Drakenstein; in Anna Provot se Inventaris word hy genoem as 16 jaar oud
× 01.11.1744 &neef en niggie met Burger ,Maria Magdalena =Paarl 11.08.1726 : doopgetuies Willem van der Merwe en Elsje Willemina van Heerden {d.v. Burger,Willem *28.05.1696 & Van der Merwe,Elsie *17.08.1697}
[d3] Burger,Anna(Johanna) Sophia =Drakenstein 02.10.1723 : gedoop Anna Sophia en doopgetuies Willem Burger en Elsie van der Merwe
× 27.09.1749 Van Hoeting,Gerrit *Amsterdam 1701 : burger Drakenstein
[d4] Burger,Barend Frederik =Stellenbosch (getuies Jacob Kloeten en Sibella Pasman) 20.05.1725
c6 Anna *21.05.1704 †voor 1738 : haar inventaris van 9 April 1738..Anna van der Merwe ten voordeelen van haar nagelatende man Johannes Botha, ter Eenre en Negen minderjarige kinderen gent. Maria oud 14, Sophia 13, Elsje 10, Martje 9, Johannes Frederik 7, Catharina 6, Willem 4, Hendrik 4, en Hester Bota oud 2 jaren ter andere zijde soo ende in dier voegen als desleve door zijne naaste gebuuren de landbouwers Hendrik Klopper en Jacobus van der Merwe zij opgenoomen en getaxeert mitsgaders door d'ondergetekende gecommitt. weesm. agtervolgens te besluit van den 8e deser maand April geresumeert zijne in forma probante is gebragt en in deeser voegen geformeert geconfirmeert en getaxeert Namentlijk: Een opstal gelegen over 't Breede Rivier gent de Olifantsberg get. op f300.
× 18.05.1721 Botha,Johannes =01.05. 1695 †Waveren 19.05.1779 : burger Drakenstein {s.v. Botha(Both),Frederik(Friedrich) *04.03.1653 & Kickers,Maria *1670}
[d1] Botha,Maria =Drakenstein 29.03.1722 †voor 1740
× 15.02.1739 Coetser,Johannes Jacobus =24.05.1716 : burger Drakenstein {s.v. Coetzer(Kutzer),Jacob *1690 & Helmes,Cornelia *17.09.1673}
[d2] Botha,Anna Sophia =Paarl/ Drakenstein 10.10.1723 : doopgetuies Willem Schalk van der Merwe
× 18.09.1740 Pretorius,Johannes Lodewicus =22.08.1717 ΩPretoriuskloof, Graaff-Reinet : burger Drakenstein {s.v. Pretorius,Lodewyk *05.09.1688 & Rossouw,Maria *1693}
[d3] Botha,Elsie =Drakenstein 29.07.1725
[d4] Botha,Margaretha =Drakenstein 06.07.1727 : nie op haar ma se inventaris
[d5] Botha,Martha =Drakenstein 02.07.1729 : doopgetuies die ouers Zelve
× 15.01.1746 Van Deventer(Gerritsz), Jacob *00.07.1705 {s.v. Van Deventer,Gerrit Janse *1653 & Jacobz,Adriana(Ariaantje) *25.05.1673}
[d6] Botha,Johannes Frederik =07.01.1731 : burger Swellendam
× 20.05.1753 Du Plooy,Maria =11.08. 1720 {d.v. Du Plooy,Simon *09.08.1666 & Koopman,Catharina}
[d7] Botha,Catharina =Drakenstein 09.11.1732 †11.06.1753
× 21.03.1751 Klopper,Johannes =24. 11.1726 : burger Swellendam {s.v. Klopper,Hendrik Frederik *1680 & Botha,Catharina *07.05.1690}
[d8] Botha,Wilhelm =27.06.1734 : Willem in ma se Inventaris
× 09.04.1758 Smit,Geesje Wilhelmina =30.01.1735 {d.v. Smit(Schmidt),Erasmus *1697 & Van Emmenes,Cornelia *05.12.1707}
[d9] Botha,Hendrik =27.06.1734 †Waveren 23.05.1776 : in sy Inventaris MOOC 8/16/30 het hy Johannes oud 15 jaren, Anna Sophia oud 11 jaren, Susanna Catharina oud 19 jaren en Willem Botha oud 3 jaren. Hesit Hartebeest Vallei aan Verkeerde Vallei Rds 50 asook Drie Kuylen agter die Bokkeveld Rds 50; 98 beesten, 1850 schapen Rds 616, 8 paarden Rds 8 een slavine Frickia van Bangalen rds 100, agterstallige recognitie van 1 jaar en 11 maande Rds 46
× 09.04.1758 met Van der Merwe, Susanna Catharina =26.11.1741 †ongeveer Maart 1800 : sy en Hendrik Botha is voorouers van Jopie Fourie {d.v. Van der Merwe,Jacobus *19.01.1700 & Jacobs,Catharina *13.03.1712}
[d10] Botha,Hester =Drakenstein 01.07.1736
× 19.03.1752 &neef en niggie met Klopper ,Hendrik =11.06.1730 : burger Swellendam; in sy inventaris MOOC 8/12.5b van 23 Mei 1766 noem maak hy bekend aan die Heere Weesmeesteren wegens het overlijden van mijn huisvrouw Martha van der Merwe op Donderdag morgen den 15 Mij {s.v. Klopper,Hendrik Frederik *1680 & Botha,Catharina *07.05.1690 }
c7 Sophia *27.03.1706 =Drakenstein 18.04.1706 †15.11.1727 : haar Inventaris MOOC 8/4/10/13 en met 'er dood ontruijmt door Sophia van der Merwe huijsvrouw van den Landbouwer Pieter Rossouw ten voordele van haar nagelaten soontjie gent. Pieter Rossouw de Jonge oud 3 maande. ter eenen en haar voorsz, man ter andere zijde, door den ondergetekende mee Landbouwers Pieter du Toit en Charle Marais ten overstaan van Schalk Willem van der Merwe als grootvader van't gent. kind op genomen en gewardeert.
× 1726 Rousseau,Pierre(Pieter) =02. 09.1703 †25.10.1751 : burger Drakenstein; boer op die plaas Boven't Hexenrivier aan de Doorns {s.v. Rousseau(Rossouw),Pierre *1666 & Retief,Anne *1667}
[d1] Rossouw,Pieter *00.08.1727 =Drakenstein 04.10.1727 : drie maande oud en sy ma is overleden met sy doop. Burger Swellendam
× 07.04.1751 Nortje,Martha =Stellenbosch 15.10.1724 {d.v. Nortje,Anthonie(Antoine) *1693 & Pinard(Pienaar),Maria Magdalena *1708}
c8 David *20.08.1707 =Drakenstein 02.10.1707 †Tulbagh 01.04.1784 : burger Drakenstein; volgens inligting in bybel is hy getroud op 5 Desember 1745 met Sophia Jansen van Rensburg. Hy ontvang 23.4.1728 die plaas `Aan de Ezelsfontein over die Wizenberg'. Besit ook die plaas De Swaare Moed in lening totdat dit in 1742 in die naam van sy broer Hendrik oorgaan. In 1747 word die weiregte op Stinkfontein - vandag die setel van Nieuwoudtville se gemeente aan hom toegestaan
× 12.09.1728 Paarl met Hörsel, Hendrina =Paarl 02.12.1708 †15.05.1744 : Haar Inventaris 8/6/.72 ontvang 8.6.1744 laat sy Anna Maria oud 14jr, Christina oud 12jr, Elsje oud 19jr, Sophia oud 8jr, David oud 5jr, Willem oud 4jr en Hendrina oud 2jr Isak van der Merve oud omtrent drie maanden. 1 opstal gen:t Eselsfontein geleegen in 't Bockevelt op Rds 100, 1100 schaapen groot en klijn Rds 366.32, 80 beeste groot en klijn, Rds 320, 8 paerden groot en klijn Rds 48, 1 wagen Rds 50, 1 ploeg, 1 eg Rds 4, 2 bootervaaten, 1 kern Rds 12, 3 snaphaanen Rds 18, 1 parth huisjraad van wijnig belang rds 20, 1 slaave jonge Marcus van Bogies Rds 80, 1 slaave jong Fortuijn van Bengalen Rds 80, 1 slaave jonge Claass Caffer van Rio de La Goa, Rds 80, slaavinne Lea van de Caab met haar jong gebore kind genaam Rachel Rds 80, 1 slaavinne gent Flora stom en harsenloos met haar kind Samson van de Caab Rds 20. Inneschulden van den Landbouwer Roelof van der Merve over geleent gelt Rds 60 {d.v. Goszelke(Gorsel/Orselke/Horsel),Heinrich *1669 & Bastiaans,Christina *10.08.1687}
×2 30.11.1745 Tulbagh&neef en niggie met Jansen van Rensburg,Sophia *25.11.1725 =Drakenstein 25.12.1725 †dist Waveren 30.12.1800 : doopgetuies Pieter Willemzn van Heerden, Machteljie van der Merwe; Inventaris 8/23-25 ontvang 20 Maart 1800; sy noem de kinderen van wijlen Carel van der Merwe Davidz - Jacoba Elizabeth gehuud met Daniel Du Toit Fransz, Sophia Susanna oud 17 jaar, David Jacobus oud 16 jaar, Willem Carel oud 15 jaar; de kinderen van wijlen Aletta van der Merwe in ech verwekte bij wijlen haren man Carel van der Merwe Hendricksz nl. Hendrik, Sophia gehuud met Jacobus van Heerden Izaaksz, Hester Corneloia gehuud met Louw Pretorius Louwsz; Johannes Jacobus en Roeloff;  {d.v. Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *1661 & Van der Merwe,Aletta *30.04.1684}
Hul het 16 kinders.
d1 Anna Maria *09.08.1729 =Drakenstein 14.08.1729 †voor toe haar inventaris ingehandig is 1808 : doopgetuies Schalk Willem en Anna Provo; in haar inventaris MOOC 8/27/17 noem sy haar kinders 1) Aletta Jansse van Rensburg gehuwd met Dirk van den Bergh; 2) David Jansse van Rensburg, 3) die kinderens van wyle Hendriena Janse van Rensburg in huwelik met wylen Abraham van den Berg met namen. a) Anna getroud met Willem Botha; b) Jacobus; c) die kinderens van wylen Maria van den Berg in huwelik met willem Pretorius nl a) Johannes oud 8jr; Hendrina oud 6jr, Maria Magdalena oud 4jr; d) Hendrik; e) Hendrina getroud met Jacobus Petrus van den Bergh; f) Abraham oud 19jr; g) Johanna oud 17jr; 4) het kinderskind van Wylen Nicolaas Janse van Rensburg huwelik van wijlen zijne dogter Nicolina Maria Jansse van Rensburg en Constant Christoffedl Klopper in name Nicolina Maria Johanna Klopper oud 12 jr; 5) die kinders van wylen Elsje Sophia Jansse van Rensburg in huwelik met Jacobus Coenradie met namen a) Anna Maria Conradie gehuwd met Frederik Hendrik Coenrad; b) Rosina Hermina Conradie gehud met Willem van Zijl, c) Willem jacobus Conradie oud 12 jr, d) Elsje Sophia Conradie oud 19jr; 6) Willem Jansse van Rensburg mondig. Laat een opstal staande op de leenings plaats genaamd de Nonnas Rivier geleegen over de Hex Rivier ingevolge testamentaire dispoisite door de overleedene met haare vooroverleendene man in dato 29 April 1773.
× 05.02.1747 Tulbagh met Van Rensburg ,Hendrik =Paarl/Drakenstein 12.09.1723 †voor 1808 : doopgetuies Jacobus en Sophia van der Merwe {s.v. Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *1661 & Van der Merwe,Aletta *30.04.1684}
d2 Christina *13.03.1732 =Drakenstein 16.03.1732 †1804 : doopgetuies Jan Bastiaans en Gertruida du Toit; sy en haar man is getuies by die doop van Catharina Hottentotin ouers onbekend in Tulbagh 12.11.1749
× 00.01.1754 Stellenbosch met De Beer ,Johannes Jurgen *Stellenbosch dist =Stellenbosch 26.06.1729 †De Vreede, Kamdebo 00.07.1785 : die name Johannes George kom dikwels voor by die doop van sy kinders, maar in die Stellenbosch doopregister staan by sy eie doop Johannes Jurgen. Hy is die jongste van drie broers, en is die eerste wat die Stellenbosch omgewing in 1754 verlaat toe hy weidingsregte verkry op die plaas Gunstfontein in die Roggeveld. Later trek hy na Frisgewaagd in die omgewing van Prins Albert, waar hy vir meer as 15 jaar boer. Hy vestig hom later op die plaas De Vreede in die Kamdebo {s.v. De Beer,Matthys Andries *1680 & Smit,Hulsie(Hilletje) *01.04.1691}
d3 Elsie(Elsje) *25.10.1733 =Drakenstein 01.11.1733 †19.07.1774
× 24.12.1756 Schmidt(Smit/Smith), Johannes *? 1720 †05.12.1806 : 1747 aankoms van Grünberg in Hesse, Duitsland as soldaat; 1750 -1753 bakker; 1753 burger; 1754 open 'n bakkery in Kaapstad {s.v. Schmidt,Johann Jürgen *1700 & Hertz,Anna Catharina *1700}
a1b3c8d4
d4 Sophia *12.11.1735 =Drakenstein 22.01.1736 †Tulbagh 08.07.1753 : doopgetuies Pieter van der Merwe en Elsie Janse van Rensburg
d5 David Schalk *20.10.1737 =Drakenstein 05.01.1738 †1739 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Petronella van der Merwe; inligting in bybel
d6 David Schalk *16.06.1739 =Drakenstein 23.08.1739 †Camdebo 04.05.1798 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Petronella van der Merwe; burger Stellenbosch; in die opgaafrol van 1788 het hy 7 slawe, 2 slavinne, 2jongetjies, 2 meisies, 12 perde, 125 hamels, 1110 skape, asook wapens. Veldwagmeester and heemraad op Graaff-Reinet. In 1766 he was farming in the Camdeboo and that year he and Carel van der Merwe wrote a joint letter to the Stellenbosch landdros stating that they were being improverished by the raids of the Bushmen, against whom they asked for 200 pounds of lead and 400 pounds of gunpower to defend themselves. In 1770 two farms aan de Camdeboesberg namely De Cust and De Moorddal, were entered in his name as loan farms, and in 1772 he acquired the farm Cephanjespoort as well. When Hendrik Swellengrebel visited this area in 1776, he spent some time with him, who according to the official return of 1782 already possessed 700 sheep. From 17.5.1774 he served as field corporal under Comdt Rudolph Opperman. His first attack on the Bushmen took place on 1.6.1775 and during the fight forty-eight Bushmen were shot down while twelve children were caught and divided among the burghers. The commando of 1776 had less success since only nineteen burgers turned out and the commando could achieve little against the bands of robbers in the Sneeuberg, from which many people had fled with their stock to the Camdeboo. Even Adriaan van Jaarsveld had left and gone to live at Bruintjieshoogte. A shortage of lead and gunpower also hampered their efforts. In his report he stated that a deplorable situation had arisen among the burghers: in spite of the serious stock losses and herdsmen who were murdered many of them were unwilling to do commando duties; others sent armed Hottentots and half-breeds to do commando service for them. He pointed out that many of the excuses were entirely untrue, while instances occurred where burghers wrote to him in a sarcastic and disparaging manner. Even so, he said, his commando had succeeded in killing or capturing sixty-two Bushmen. Still in 1779 and 1780 the burghers offered numerous excuses, and a recommendation of the militia council of Stellenbosch that the Bruintjieshoogte burghers should help in the Sneeuberg had little effect. Meanwhile on the occasion of Governor Joachim van Plettenberg's visit in 1778 van der Merwe stated specifically that owing to all these problems a new district with a landdros and Heemraad was essential and advocated a new congregation as well. The Governor agreed with him and recommended this strongly to the Seventeen. In 1783 van der Merwe and Adriaan van Jaarsveld once again pressed for a new landdros district and three years later the district of Graaff-Reinet was formed. Van der Merwe was nominated Heemraad and also appointed commandant
× 25.05.1760 Tulbagh met Pretorius, Anna Maria *10.09.1741 =Drakenstein 01.10.1741 †05.10.1798 : in haar ma se boedel maak sy spesiale melding van Anna Maria en bepaal dat sy benewens haar regmatige erfporsie, ook die slawemeid genaamd Hermina van die Kaap, tesame met sulke kinders as wat die meid sou hê, moet erf. Indien die slawemeid Hermina voor die testatrise te sterwe sou kom, moet die som van een duisend gulden aan Anna Maria uitbetaal word, `als een compensatie voor de sorge en oppasinge' wat haar dogter haar bewys na haar man se dood; in haar inventaris MOOC 8/22/43 noem sy 13 kinders waarvan een Jacobus is; nl David Schalk, Johan Lodewickus, Willem, Roelof, Hendrina Magdalena, Isaac, Paul, Jacobus, Carl, Hendrik Stephanus, Nicolaas, Anna Sophia en Hester Maria; opgegeven door Paul Jacobus van der Merwe en vervolgens bij mij Sam Veit Oertel, Secretaris der colonie Graaff-Reinet in presentie van de na te noemene getuigein in geschrifte gestel, bestaande dezelve in de navolgende goedere.{d.v. Pretorius,Johannes Lodewicus *22.08.1717 & Botha,Anna Sophia *10.10.1723}
d7 Willem *24.08.1740 =Drakenstein 01.10.1740 : doopgetuies Willem van der Merwe en Elsje van Heerden; In Sterftes in Land van Waveren is oorlede in 1770 Willem David Zoon moontlik hy; in 'n inventaris MOOC 8/13/33 laat hy 73 beesten, 360 schapen, 7 paarde, 1 sadel met ?, 1 osse wagen, 1 half Slete bed, 1 half Sleten ploegschaar, 1 pik half sleten, 1 graaf half sleten, 1 snaphaan, 1 hand saag, 1 schaaf, 1 byl, 1 snymes dit is geteken deur Maria Jacobs sy weduwee en noem hulle kind Wilhemina Hendrina; en ook geteken deur George Stephanus Haubtf, David van der Merwe d'oude
× 27.03.1768 Jacobs,Maria =10.11. 1743 {d.v. Jacobs,Pieter *14.10.1703 & Fourie,Anna *05.06.1718}
d8 Hendrina *15.03.1742 =Drakenstein 30.06.1742
× 09.03.1777 Drakenstein met Van der Merwe,Willem Hendrik =Drakenstein 17.02.1754 : doopgetuies Jurie Paul Drewes(?) en Maria van der Schelde; burger Drakenstein; 8 jaar oud toe sy pa oorlede is; is dit moontlik dat hy 12 jaar jonger as sy vrou is; in 1965 word die woning op die plaas Doornrivier, 35km van Worcester as Historiese Monument verklaar. Die plaas met sy pragtige ou gewelhuis met sy spierwit ringmuur lê hoog. Doornrivier is een van die oudste plase in die omgewing. Soos baie ander plase is die waarskynlik eers as 'n veepos gebruik, maar toe die aangrensende Dasboschrivier in 1754 uitgegee is, word `de plaats van Willem van der Merwe' reeds as sy noordelike grens genoem. Later kom dit in die besit van Willem Hendrik van der Merwe en volgens die inskripsies op die voorgewel is die huis in 1790 deur hom gebou, want nie alleen kom die datum daarop voor nie, maar ook sy voorletters en die van sy vrou, Hendrina. Die huis in in 'n T-vorm gebou en is nie alleen een van die mooiste in die omgewing nie, maar ook werklik tiperend van die ou boerewonings. die voorgewel word gekenmerk deur twee gegroefde pilasters en die holbolsygewels deur die swaar geboetseerde driehoekige kroonstukke. Die mure, 76 cm dik, is van getrapte klei en die dak was oorspronklik van rogstrooi. Van die stoep betree mens direk die ruim voorhuis, aan werskante waarvan 'n slaapkamer is. Agter is die groot kombuis waarin die ou vuurherd een hele muur beslaan en waar die groot balk waaraan die kospotte gehang het, nog te sien is. Willem Hendrik het sy vrou vir baie jare oorleef met sy dood het sy dogter wat met du Plessis getroud was, in besit van die plaas gekom. Op 4.7.1831 is die hele plaas op die naam van haar 2de man J.D. Opperman, getransporteer. 4 jaar later (1835) word die plaas die eiendom van Willem Hendrik du Plessis, seun van die vorige eienaar. Hoewel gedeeltes van die oorspronklik plaas in die verloop van tyd verkoop is, is die ou plaaswoning met 'n aansienlike stuk grond daarom reeds vir ses geslagte in besit van die du Plessis familie {s.v. Van der Merwe,Hendrik Willem *17.08.1698 & Fick,Maria *28.07.1720}
d9 Izaak *16.03.1744 =Drakenstein(Tulbagh) 24.05. 1744 †1796 : getuies by sy doop Isaac van der Merwe en Cecilia Jansen (van Rensburg); burger Stellenbosch; in Sterftes in Land van Waveren is oorlede een kind van Isaac van der Merwe in Mei 1772 moontlik sy kind
× 10.10.1768 Tulbagh met Van Heerden ,Anna Susanna =24.12.1747 †1828 {d.v. Van Heerden,Jacob(Jacobus) *19.05.1720 & Jordaan,Anna *06.04.1727}
d10 Nicolaas *volgens Bybel gebore 5.02.1749 17.02. 1749 =Tulbagh 23.03.1749 †01.07.1752
d11 Aletta Helena *17.04.1752 =Tulbagh 04.06.1752 †12.10.1779 : Inventaris MOOC 8/178/9..metter Dood zijn ontruijmt en nagelaten door Aletta Helena van der Merwe, te voordele van derzelver overgebleven man den Landbouwer Carel van der Merwe Hendriksz. ter eenree als meede hunne bij den anderen in Huwelijk geprocreerde drie minderjarige Kinderen; met Namen Hendrik oud 9 jaren, Sophia Maria oud 7 jaren en Hester Carolina van der Merwe oud 5 jargen ter andere zijde; zodanig ende in dier voegen, als dezelve door de meede LandbouwersHendrik van der Merwe hendriksz. en Abraham Duvinage zij geinventariseert en door d'onderget. Gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt; Namentlijk: Een Opstal staande op de Leenings Plaats gent. de Doornbosch, geleegten op de Camdebosberg Rd25; Een plaats gent de Remhoogte geleegen op de Sneuw Berg Rd25.
× 01.05.1768 Tulbagh met Van der Merwe ,Carel *1746 =Tulbagh 01.10.1746 †1793 : getuies by sy doop Willem van Heerden en Maartje van der Merwe; 16 jaar oud toe sy pa oorlede is; burger Stellenbosch; in die opgaafrol vir George 1787 het hy 7 slawe en 3 slavinne, 30 perde, 100 hamels en 1500 skape; in opgaafrol vir George 1790 besit hy 6 slawe, 4 slavinne, 20 perde, 200 hamels, 2000 skape en het twee seuns en twee dogters; ``In 1786 it was deemed necessary to create two companies of Dragoons out of the burghers of Graaff-Reinet in order there also to exercise themselves in arms, as is done at Stellenbosch and Swellendam, it is decided to appoint the following officers to the two companies, Willem Kuhne as first Lieutenant; Jacobus Gustaff Tregard as second Lieutenant and Tjart van der Walt as Cornet, and Josua Joubert, Frans' son as first Lieutenant; Carel vander Merwe, Hendrick's son, as second Lieutenant; Christiaan Godlieb Opperman as Cornet and Nicolaas Smit as adjutant.'' {s.v. Van der Merwe,Hendrik *05.10.1714 & Pienaar,Hester *20.02.1718}
d12 Carel *volgens Bybel gebore 16.12.1754 26.12. 1754 =Tulbagh 19.11.1755 †voor 1792 : burger Stellenbosch
× 25.02.1776 Tulbagh met Van der Merwe ,Anna Magdalena =Drakenstein 06.07.1754 †Tulbagh 1798 {d.v. Van der Merwe,Jacobus *19.01.1700 & Senecal,Elisabeth *09.07.1712}
d13 Johannes Jacobus *19.04.1757 =Tulbagh 03.07. 1757 : getuies by doop Jan Theron en Maria Pretorius
d14 Petrus *20.03.1760 =Stellenbosch 27.04.1760 †1791 : burger Stellenbosch; in bybel is hy gebore op die 24ste Maart 1760 - oorlede voor 2.12.1792 toe sy vrou hertrou
× 04.09.1791 Kaapstad met Van Rensburg ,Hester Helena =Drakenstein 01.07.1770 {d.v. Van Rensburg,Nicolaas Janse *23.11.1742 & Burger,Hester Helena *14.03.1745}
d15 Roelof *09.03.1763 =Drakenstein 24.04.1763 †1800 : doopgetuies Johannes Smith en Elsie van der Merwe (d.v. David en Hendrina Horsel);
d16 Maria Sophia *13.04.1766 =Stellenbosch 04.10. 1766 †15.04.1768 : inligting in bybel
c9 Pieter *01.06.1709 =07.06.1709 †voor 1738 : hy kry in 1733 die plaas Leeuwen Fonteyn in Bokkeveld as eiendom; in sy Inventaris MOOC 8/6/17...met 'er dood ontruijmt door den Landbouwer Pieter van der Merwe ten voordeelen van zij nagelatende huijsvrouw Elsje Jansz van Rensburg ter Eener en drie minderjarige kinderen, Aletta oud 6, Schalk Willemsz oud 5 en Pieter oud 1/2 Jaar ter andere zijde so ende in dier vogen, als deselve doodr den landbouwers Isack en David van der Merwe zijn opgenomen en volgens 't besluijt van den 8e April deeses Jaars 1738 door d'ondergeteekende gecommittee weesmeesteren gersumeert en getaxeert en in deeser forma gebrat is Namentlijk: Een Opstal gelegen in 't Bockeveld genaamt de Leeuwe fonteijn f300.
× 12.08.1731 Paarl met Janse van Rensburg,Elsie =Stellenbosch 31.07.1712 †Tulbagh 24.09.1763 {d.v. Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *1661 & Van der Merwe,Aletta *30.04.1684}
Hul het 4 kinders.
d1 Aletta =Paarl 20.07.1732 †Distrik Stellenbosch; 32jr 23.03.1767 : in haar inventaris MOOC 8/ 125/10...nagelaten door Aletta van der Merwe huijsvrou van den Landbouwer Pieter Hugo ten voordeelevan denselven haaren man ter eenree, mitsgrs haarte bij hem in huwelijk verwekte seven kinderen met Naamen: 1. Pieter Schalk Hugo, 2. Jacobus Hugo, 3. Anna Aletta Hugo, 4. Elsje Maria Hugo, 5. Daniel Hugo, 6 Paulus Hugo, 7. Joshua Francois Hugo ter andere zijde: zodanige ende in dier voegen, als deselve door de meede Landbouwers Jacobus hugo pieterszoon en Schalk Willemse van der Merwe davidszoon, zijn g'inventariseert, mitsgrs door de onderget. gecomm. Weesmeesteren getaxeert als volgt te weeten. Een Plaats ofte hoofsteede gent. de hartebeeste Craal, geleegten aan die Bockenrivier onder 't district van Stellenbosch Rds 333-16; Eenopstal staande op de Leeningsplaats de quartel fonteijn onder gen. district geleegten Rds 200.
× 27.02.1752 Tulbagh met Hugo,Pieter =Paarl 15.05.1729 †04.05.1784 : boer Quartelfontein en Hartebeestekraal agter Hexrivierberg, later op Vrijmansfontein, Paarl Diamant asook Wolwedans, Stellenbosch; maak sy testament in1767.05.11 {s.v. Hugo,Pierre(Pieter) *15.06.1710 & Retief,Anna(Anne) *29.10.1704}
d2 Schalk Willem *24.04.1734 =Drakenstein † 15.11.1776 : doopgetuies Isaak van der Merwe en Elsie van der Merwe; handig sy testament saam met Elsie Janse van Rensburg in op 15.6.1777; het die plaas Leeuwenfontein, Bokkeveld
× 20.02.1763 Janse van Rensburg, Elsie =01.10.1746 †Bokkeveld, Tulbagh 15.11.1776 : volgens haar moeder Anna Sophia Burger (wat hertrou het met Johannes Pienaar), se testament ingehandig in 1823 - laat sy ``Voort nog de nagelaten kinderen van mijne overleedene Dogter Elsje Janse van Rensburg door haar in huweelijk verwekte bij Schalk Willemse van der Merwe Pieterz'', Aldus getesteerd op mijn woonplaats genaamd Verkeerde Valleij op den drie en twingste November in den Jaare onze Heeren Een duijzend Seeven Hondert drie en tagtig ..''; in haar Inventaris MOOC 8/16/15 noem sy Petrus Johannes oud 10 jaren, Sophia Anna oud ;8 jaren, Elsje Helena oud 6 jaren; Willem Schalk oud 1 1/2 maande. 1 opstal staande op de leenings plaats gent de Leeuwen Fonteijn, gelegen in 't Bokkeveld rds 333.16. {d.v. Janse van Rensburg,Willem *21.11.1717 & Burger,Anna Sophia *17.01.1723}
d3 Anna Sophia =Drakenstein 25.03.1736 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Anna Sophia Burger
d4 Pieter =Drakenstein 06.07.1738 : doopgetuies Isaak van der Merwe en Cecilia Janse van Rensburg; burger Stellenbosch
× 24.12.1758 Van der Merwe,Sophia =Drakenstein 01.12.1743 : 5 jaar oud toe moeder oorlede is {d.v. Van der Merwe,Jacobus *19.01.1700 & Jacobs,Catharina *13.03.1712}
c10 Izaak *14.04.1711 =Stellenbosch 27.09.1711 †Modderfontein 01.06.1777 : In die sterftes vir die Land van Waveren is hy oorlede 3 Julie 1777; bekend as Izaak D'Oude; Izaak het die plaas Modderfontein of later bekend as Moerasfontein in die Koue Bokkeveld van die Kompanjie gepag in 1743. Die plaas is later herdoop as Boplaas; Die ou opstal op Boplaas is 'n paar jaar gelede tot museum verklaar (toe sy vrou in 1774 oorlede is is hy Izaak D'Oude)
× 19.04.1732 Drakenstein&neef en niggie met Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715 =Paarl 21.04.1715 † Land van Waveren (1.12.1774 blykbaar nie reg nie) 26.04.1774 : doopgetuies Schalk van der Merwe en Anna Provoo; in 'n gesamentlike testament op 17700409 voor G.L. Neethling ``Sekr. Just. van die Goewerment'' bemaak die egpaar aan hul seun Nicolaas die plaas ``De Schaapen Rivier'' en ``De Zand Rivier'' albei in die Bokkeveldvir 2000 gulden. Aan hul seun Carel bemaak hulle die plaas ``De Modderfontein'' ook in die Bokkeveld vir 2000 gulden, later bekend as Boplaas {d.v. Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *1661 & Van der Merwe,Aletta *30.04.1684}
Hul het 8 kinders.
d1 Anna Sophia *05.03.1733 =Drakenstein 12.04.1733 †Land van Waveren 00.06.1774 : in haar inventaris MOOC 8/156/8...Anna Sophia van der Merwe ten voordeele van haar overgebleevene man den Landbouwer Pieter Willemse van Heerden ter eenre: mitsgs. hunne bij den anderen in huwelijk verwektes ses kinderen met namen 1. Cecilia van Heerden getrouwt met Barend Johannes Vorster; 2. Isaak oud 20 jaren; 3 Pieter Schalk oud 16 jaren; 4. Carel oud 12 jaren; 5. Nicolaas oud 8 jaren; 6. Maartje oud 5 jaren; ter andere sijde: sodanige ende indiervogen als deselve door de meede lanbs. Nicolaas van der Merwe en Carel van Heerden sijn geinventariseert en door de onderget. gecommitteerde Weesmeesterengetaxeert in maniere als volgt, Namentlijk 1 opstal staande op de Leeningsplaats gent. 't Wolve huijs geleegten in t Bokkeveld f1000 - Rd 333-16; 1 opstal staande mede op de leeningsplaats gent. Welmoed en geleegen aan de groote Sneuwbergh F25;
× 14.03.1751 &neef en niggie met Van Heerden,Pieter Willem =18.03.1731 †1785 : burger Stellenbosch, boer, besit plase: 1751 Tweefonteinen, Boschveld; 1757 't Wolwenhuys, Boschveld; 1760 Elandsrivier aan die Doornrivier; 1763 Doornrivier aan die Leeurivier; 1772 Welmoed, Groot Sneeuberg; 1784 langs die Visrivier, Agter Sneeuberg {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
a1b3c10d2
d2 Schalk Willem =Drakenstein 09.01. 1735 : doopgetuies Schalk Willem van der Merwe en Anna Provo; burgher Stellenbosch; In 1772 he asks for his discharge as cornet in the 1st Company of burgher Dragoons of Stellenbosch due to illness etc
× 13.04.1755 Theron,Maria Johanna =Drakenstein 20.05.1735 †Land van Waveren 06.11.1755 : volgens die Sterftes 1744 - 1789 van Land van Waveren is sy 1755 oorlede; in haar Inventaris 8/8/42 laat sy Maria Cecilia 4mde. {d.v. Theron,Jean(Johannes) *30.04.1712 & Pretorius,Maria *09.12.1714}
×2 15.07.1759 Smit,Johanna Adriana =19.08.1725 : sy doop kinders in 1788!!! - sy is baie ouer as haar twee mans is die doopdatum nie dalk 1743 daar is 'n gaping in haar ouers se kinders tussen 1742 en 1745 -dus sou sy 18 wees met geboorte van eerste kinders; sy het 'n jonger suster gedoop 3.1.1745 wat waarskynlik sy is {d.v. Smit,Alwyn *28.09.1695 & Becker(Bekker),Hester *05.09.1700}
d3 Aletta =Drakenstein 05.01.1738 †Land van Waveren 07.08.1761 : doopgetuies Frans Smit en Aletta van Heerden; haar inventaris 8/8/36 laat sy haar man landbouwer Hendrik van Heerden, Maria Cecilia 3jr en Aletta Sophia 2 maande; ..opgenoomen en g'inventariseert mitsgrs agtervolgens in geleeverden inventaris door de Landbouwers Isaac van der Merwe en Willem van Heerden gevonden te betaan in 't volgende nament: 1 ysterpot 2 Rds; 1 ossewa Rd 66.32, 69 Runderbeesten Rd 197.00; 530 skape Rd 176-32 en 6 paarden Rd 30; Total: Rd 472-16; Laasten: aan den Landbouwer Isaac van der Merwe Rd 33-16; Aldus g'inventariseert ens den 21e Septbr 1761. Inventaris: van Hendrik van Heerden geluk wij ondergeteekende getuijgen bekennen aan de E. Weesmeesters also gevonden te hebben Namelijk een plaats in Lening genaamte Wageboomrivier gelegen in Bokkeveld Egter niet betaalt; 1 Eijsere Pot, 1 Rooste, 1 Vuurtang, 1 Asschop, 1 Karn, 1 Botervat, 4 Emmers, 1 Tafel, 1 Schotel, 6 Tafel Borden, 1 Osse Wagen, 69 Runde Beesten, 530 Schapen, 6 Paarden, debet aan Isaak van der Merwe 100 gulden
× 06.02.1757 Van Heerden,Hendrik =22.01.1736 : burger Stellenbosch, boer en was Dragorder onder Loubscher, hy besit die plase: ``De Vlakte aan de Witzenberg'', 1759-63; ``Waageboomsrivier in't Bokkeveld over Roodezand'', 1760; ``t'Wolvenhuis in't Bokkeveld'', 1757; in 1772 word sy boedel geadministreer {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
d4 Cecilia =Drakenstein 10.04.1740 : doopgetuies Willem Janse van Rensburg en Elsje van der Merwe
× 16.12.1759 Drakenstein met Bauermeister,Jan Christiaan Hendrik(Johann Christian Heinrich) † 04.08.1785 : van Maagdeburg, aankoms 1749, soldaat, later boerekneg 1756-63, burger 1763
d5 Izaak *Boplaas 01.02.1745 =Tulbagh 07.03.1745 †Waveren 17.10.1781 : getuies by sy doop Roelof van der Merwe en Elsie Jansen (van Rensburg) - die eerste van der Merwe wat op Boplaas gebore is. Gedoop op Tulbagh twee jaar na die stigting van die gemeente. Boer Schaperivier, Bokkeveld; In sy Inventaris MOOC 8/18/59...den Landbouwer Isaac van der Merwe Isaacz, tenvoordeele van die nargbleven Huijsvrou Maria Magdalena Burger en drie minderjarige kinderen by name: Maria Magdalena 15 jaar oud, Cecilia Aletta oud 9 jaar en Wilhelmina Carolina oud 4 jaar; aangestel is Johannes Pietersz en Pieter Willemse van Heerden. Inventaris van Maria Magdalena Burger weduwee van Isaak van der Merwe Isaak Soon. Een Leningsplaats genaamt de Schapen Rivier geleenge in die Bockeveld Rd 333-11.
× 15.12.1765 Tulbagh met Burger, Maria Magdalena =01.07.1747 †Land van Waveren; Volgens MOOC 14-57 deel1; vol 12-15 het sy die volgende slawe; September van Mallabaar Rds 355; Moses van Mozambique Rds 325,Aron van Mosambique Rds 350, Calister van de Caab Rds 150 15.05.1782 {d.v. Burger,Willem *05.07.1722 & Burger,Maria Magdalena *11.08.1726}
d6 Nicolaas *07.04.1747 =07.05.1747 : trou as burger Stellenbosch; Boerekommandant van die Roggeveld, erf die plase De Schapen Rivier en De Zand Rivier beide gelegen in 't Bokkeveld, benevens die wynige vaatswerken die in den kelder syn en 200 Schaapen, somme van 2000 gulden, van sy vader; hy was leier van die kommando wat bestaan het uit 27 Christine en 38 Hottentote, wat in 1774 teen die Boesmans geveg het en 503 geskiet en 241 gevange geneem. In die Land van Waveren se sterftelys is oorlede een Kint van Isaac van der Merwe ongedoop op 19 Desember 1770 en ook 'n Nicolaas D'Oude oorlede op 24 November 1789 - moontlik hy!
× 12.02.1769 Drakenstein met Van der Merwe,Aletta Sibilla *? 00.08.1747 =Drakenstein 12.07.1750 : doopgetuies Jacob Cloete, Sibilla Pasman, Anna Barbara Keyser; volgens moeder se Inventaris is sy 4 maande oud toe dit opgestel is op 6 Desember1747; 12 jaar oud toe vader oorlede is {d.v. Van der Merwe,Hendrik Willem *17.08.1698 & Keyser,Aletta *29.06.1727}
d7 Maria =Tulbagh 19.10.1749 †05.12.1808 : getuies by haar doop is Willem van Heerden en Maartje van der Merwe; sy en haar man Willem was pionierboere op Riet Valley, die plaas waar Ceres lateraangelê is. Na Willem se dood erf sy seun Carel van Heerden die plaas Rietvalley
× 03.11.1765 Van Heerden,Carel =12. 08.1742 †1780 : in sy inventaris MOOC 8/17/64 laat hy Willem Oud 12 jaar, Isaak oud 11 jaar, Carel Jacobus oud 10 jaar; 2 snaphanen Rds 8; 2 yzere potten Rds 3; 1 water emmeren een boor Rds 1.12; 1 oude zadel en toom Rds 3, 1 oude wagen den overledene voor een vierde part toebehoord tot Rds 6; Beestiaal 330 beesten Rds 990; 400 aanteel schapen tot Rds 133; 10 paarden in soort Rds 152; 1 slave jongen Valentijn van Mozambique, La Roche van de Caab, Rosetta van Sambauwa, Jolinda van de Caab,Dina van Madagascar Rds 500; over so veel den overledene bij zijn moeder Martje van der Merwe, wed van Willem van Heerden, wegens desselfs vaderlijke erfportieheeft te goed behouden en door haar als nog moet wereden betaal Rds 84; Zulx den boedel als met geen schulden belast zijne zuijver komt te renderen Rds 1880.28 {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
×2 29.12.1782 Wolfaard(Wolfaart), Sebastiaan =20.06.1751 : in 1784 kry hy die plaas Riet Valley {s.v. Wolfaardt(Wolfaart/Wohlfart),Sebastian(Sebastiaan) & Van Billion,Regina Barbara *21.08.1729}
d8 Carel *13.08.1752 =Tulbagh 10.10.1752 †24. 07.1790 : burger Swellendam, hy erf De Modderfontein in 't Bokkeveld, later Boplaas genoem, benevens een span ossen van 10ps, Een wagen, Een kleyne Slave jonge in naam Baron van de Caab en ook 200 Schaapen, al meede voor de Somma van 2000 gulden gemelde Waarde. Die eerste Carel Boplaas. Soos op die ander uitgestrekte veeplase in die Bokkeveld het daar op Modderfontein ook mettertyd ander opstalle verrys, plekke bekend as Weltevrede, Morgenster, Kleinfontein en Houdenbek. Vanweë sy ligging bo teen die berg het die mense van die plaas en die omgewing na die oorspronklike opstal verwys as Boplaas. Die naam Modder Fonteyn is met die jare in die omgangstaal verander na Moerasvlei; hy het 'n kind genoem Maria wat oorlede is Augustus 1788 volgens die Land van Waveren se sterftelys
× 02.06.1771 Tulbagh met Van Heerden ,Elsie *20.02.1754 =Tulbagh 29.01.1755 †Land van Waveren 20.12. 1782 : getuies by doop Schalk van Heerden en Louisa van der Merwe {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
×2 19.01.1783 Burger,Hester Cecilia =11.09.1763 {d.v. Burger,Willem *05.07.1722 & Burger,Maria Magdalena *11.08.1726}
c11 Martha *29.03.1713 =Drakenstein 14.05.1713 †Land van Waveren 00.03.1784 : doopggetuies Abraham Prevoo en Johanna J van Maarseveen
× 30.04.1730 Paarl met Van Heerden, Pieter Willem =Drakenstein 22.09.1709 †1767 : net Willem gedoop; burger Drakenstein, Ceres is aangelê op sy woonplaas `De Rietfonteinen' {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *1681 & Van der Merwe,Magdalena(Magteld) *1692}
[d1] Van Heerden,Pieter Willem =18.03.1731 †1785 : burger Stellenbosch, boer, besit plase: 1751 Tweefonteinen, Boschveld; 1757 't Wolwenhuys, Boschveld; 1760 Elandsrivier aan die Doornrivier; 1763 Doornrivier aan die Leeurivier; 1772 Welmoed, Groot Sneeuberg; 1784 langs die Visrivier, Agter Sneeuberg
× 14.03.1751 &neef en niggie met Van der Merwe,Anna Sophia *05.03.1733 =Drakenstein 12.04.1733 †Land van Waveren 00.06.1774 : in haar inventaris MOOC 8/156/8...Anna Sophia van der Merwe ten voordeele van haar overgebleevene man den Landbouwer Pieter Willemse van Heerden ter eenre: mitsgs. hunne bij den anderen in huwelijk verwektes ses kinderen met namen 1. Cecilia van Heerden getrouwt met Barend Johannes Vorster; 2. Isaak oud 20 jaren; 3 Pieter Schalk oud 16 jaren; 4. Carel oud 12 jaren; 5. Nicolaas oud 8 jaren; 6. Maartje oud 5 jaren; ter andere sijde: sodanige ende indiervogen als deselve door de meede lanbs. Nicolaas van der Merwe en Carel van Heerden sijn geinventariseert en door de onderget. gecommitteerde Weesmeesterengetaxeert in maniere als volgt, Namentlijk 1 opstal staande op de Leeningsplaats gent. 't Wolve huijs geleegten in t Bokkeveld f1000 - Rd 333-16; 1 opstal staande mede op de leeningsplaats gent. Welmoed en geleegen aan de groote Sneuwbergh F25. {d.v. Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 & Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715}
×2 18.04.1781 Pretorius,Rachel Johanna =26.08.1759 †30.04.1795 {d.v. Pretorius,Willem Sterrenberg *11.07.1728 & Crafford,Elisabeth Cornelia *01.03.1731}
[d2] Van Heerden,Schalk Willemsz. =Drakenstein 20.07.1732 †? 1793
× 03.10.1754 Tulbagh met Van der Merwe ,Louisa =Drakenstein 06.01.1737 †Land van Waveren 03.07.1790 : doopgetuies Isaak van der Merwe en Cecilia Jansen van Rensburg; 7 jaar oud toe haar moeder oorlede is {d.v. Van der Merwe,Jacobus *19.01.1700 & Jacobs,Catharina *13.03.1712}
[d3] Van Heerden,Magteld =Drakenstein 11.07.1734
× 07.05.1758 Tulbagh met Van der Merwe ,Schalk Willem =Drakenstein 03.03.1737 †Land van Waveren 08.01. 1780 : doopgetuies Schalk Willem van der Merwe en Johanna Theron ?; op 16 Julie 1770 word die leningsplaas de Matjesfontein, gelegen agter de Camdeboosberg aan hom toegestaan. Hierdie plaas is op 19 September 1787 oorgedra op die naam van sy oudste seun Hendrik. Op 21 Mei 1777 is ook de Poort gelegen over de Matjiesfontein op die Camdeboosberg aan hom toegestaan. Hierdie plaas kon hy nie so doeltreffend gebruik nie, `uit hoofde der stropende bosjesman - hottentotte' en word hy `Stilstand van Recognitie vergund' tot tyd en wyl `hy deselve wederom met gerustheid kunnen betrecken'; In Sterftes in Land van Waveren is overlede 2 kinderen gent Hester en Anna Catharina van Schalk Willemse van der Merwe in 1775 {s.v. Van der Merwe,Hendrik *05.10.1714 & Pienaar,Hester *20.02.1718}
×2 26.02.1786 Du Toit,Schalk Willem =Tulbagh 03.10.1743 †21.03.1814 {s.v. Du Toit,Francois *03.05.1717 & Van der Merwe,Petronella *21.04.1720}
[d4] Van Heerden,Hendrik =22.01. 1736 : burger Stellenbosch, boer en was Dragorder onder Loubscher, hy besit die plase: ``De Vlakte aan de Witzenberg'', 1759-63; ``Waageboomsrivier in't Bokkeveld over Roodezand'', 1760; ``t'Wolvenhuis in't Bokkeveld'', 1757; in 1772 word sy boedel geadministreer
× 06.02.1757 Van der Merwe,Aletta =Drakenstein 05.01.1738 †Land van Waveren 07.08.1761 : doopgetuies Frans Smit en Aletta van Heerden; haar inventaris 8/8/36 laat sy haar man landbouwer Hendrik van Heerden, Maria Cecilia 3jr en Aletta Sophia 2 maande; ..opgenoomen en g'inventariseert mitsgrs agtervolgens in geleeverden inventaris door de Landbouwers Isaac van der Merwe en Willem van Heerden gevonden te betaan in 't volgende nament: 1 ysterpot 2 Rds; 1 ossewa Rd 66. 32, 69 Runderbeesten Rd 197.00; 530 skape Rd 176-32 en 6 paarden Rd 30; Total: Rd 472-16; Laasten: aan den Landbouwer Isaac van der Merwe Rd 33-16; Aldus g'inventariseert ens den 21e Septbr 1761. Inventaris: van Hendrik van Heerden geluk wij ondergeteekende getuijgen bekennen aan de E. Weesmeesters also gevonden te hebben Namelijk een plaats in Lening genaamte Wageboomrivier gelegen in Bokkeveld Egter niet betaalt; 1 Eijsere Pot, 1 Rooste, 1 Vuurtang, 1 Asschop, 1 Karn, 1 Botervat, 4 Emmers, 1 Tafel, 1 Schotel, 6 Tafel Borden, 1 Osse Wagen, 69 Runde Beesten, 530 Schapen, 6 Paarden, debet aan Isaak van der Merwe 100 gulden {d.v. Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 & Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715}
×2 04.04.1762 Van der Merwe,Anna Sophia =Drakenstein 30.09.1741 †Land van Waveren 07.08.1770 : in haar inventaris MOOC 8/136/10 ..naargelaaten door Anna Sophia van der Merwe ten voordeele van haar overgebleevene man den landbouwer Hendrik van Heerden ter eenree: mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte 5 minderjaarige kinderen met naamen: 1. Hester Sophia oud 8 Jaaren; 2. Maartje oud 6 Jaaren; 3. Willem Aaron oud 4 Jaaren; 4. Hendrik oud 2 Jaaren; 5. Anna Sophia van Heerden oud 4 maanden, ter andere zijde; sodanige ende in dier voegen als deselve door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren zij getaxeert in maniere als volgt; Namentl: 1 plaats gent de Wageboomrivier geleegen in 't bokkeveld onder 't district Stellenbosch Rd 100; 6 biervaaten 12; 2 tafels 10; 4 potten 9; 3 schootels en 6 borden 4; 4 stoelen 3; 1 bottervat 2; 1 boterkan 2; 1 taartepan 3; 4 emmers 3; 1 rooster en 1 pan en 1 vorek 4; 2 waagens Rd66-2; 1 ploeg 4-2; Beestiaal: 100 schapen Rd333; 130 Beesten Rd390; 14 paarden Rd70; Leijfeijgenen: 1 Slavejongen gent. Frans van madagascar en 1 slavejong gent. Asa van bengalen Rd200; Transporteere Rd1216; Lasten: aan diverse parthijen Rd500; aan de Weescaamer deeser steede over t' kinderbewijs zijner in huwelijk bij aletta van der merwe geprocre Eerde 2 kindere R220: Totaal Rd720. sulx den boedel suijver te vooren is Rd496. Aldus opgenomen en getaxeeert Ter weescaamer aan Cabe de goede hoop en 21 November 1770 en betuijgde den in den hoofde deese genoemde Weduwenaar sig in deesen allesints getrouwelijk gedragen te heben sonder zijnes weetens iets versweegen ofte agtergehouden te hebben, bereijd sijne ten allen tijden deesen Inventaris met Eede te sterken {d.v. Van der Merwe,Hendrik *05.10.1714 & Pienaar,Hester *20.02.1718}
×3 06.01.1771 Paarl met Lategan,Anna =02.04.1752 {d.v. Lategan(Lategaan),Jan(Johann) Hermen(Hermann) *1718 & Olivier,Beatrix *1720}
[d5] Van Heerden,Izaak =07.07. 1737 †1776 : burger Stellenbosch, sy plase: 1762 ``Hattingh se plaas op Roodezand'', ``De Kom'', ``Sneeuberg''
× 27.07.1760 Theron,Magdalena =04. 08.1743 †16.03.1774 {d.v. Theron,Jean(Johannes) *30.04.1712 & Pretorius,Maria *09.12.1714}
×2 28.05.1775 De Vos,Geertruy Woutrina =28.05.1752 {d.v. De Vos,Pieter *14.02.1723 & Du Toit,Maria Susanna *10.08.1727}
[d6] Van Heerden,Anna Sophia *18.03.1739 =Drakenstein 12.07.1739 †Land van Waveren 18.05.1775 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Petronella van der Merwe; haar inventaris MOOC 8/15/40...Anna Sophia van Heerden huijsvrouw van Landbouwer Petrus van der Merwe laat Seven minderjarige kinders met namen: 1. Hendrik Schalk oud 15 Jaren, 2. Willem Jacobus oud 14 Jaren, 3. Petrus oud 12 Jaren, 4. Roelof oud 10 Jaren, Hester Sophia oud 7 Jaren, Maatje Johanna oud 6 Jaren, 7. Anna Maria oud 1 jaar, .... aangestel is Izaak van der Merwe De Oude, Willem van der Merwe, Pz, Nicolaas van der Merwe: Een opstal staande op die Leenings plaats gent. Lakenvallei gelegen in die Bockeveld Rd 53-16; Een opstal gent. Het Kruijs gelengen aan die Sneeuberg Rd 24, Een opstal op de plaats Wilge Cloof gelenge op De Sneeuwberg Rd 24.
× 06.05.1759 Van der Merwe, Petrus(Pieter) *Lakenvlei 17.04.1739 =Drakenstein 10.07.1739 †95j 4mde 24dae 18.09.1834 : doopgetuies Roelof van deur Merwe en Johanna Provo; burger Stellenbosch; die bekende Piet Lakenvlei, het 95 jaar oud geword en dit word beweer dat sy onderbaadjie van geel sy gemaak was, en dat dit tot driemaal om die lyf van 'n gewone volwasse persoon kon gaan, dit is glo nog in die Pretoria museum. Hy was welgesteld, met baie besittings, baie slawe en groot- en kleinvee. Hy het waens en geld teen vergoeding uitgeleen en hy was joviaal van geaardheid. In `Travels in Southern Africa' Boek II p203 van Henrich Lichtenstein lees ons dat hul die more van 10 Mei 1805 deur die warm Bokkeveld gereis het na die noordoostelike hoek waar die Businkariviertjie ontspring. Die distrik word meer heuwelagtig op na die hooglande en die berge vorm 'n onoorkombare muurtussen die Bokkeveld en die Hexriviervallei. Daar kom hulle by oom Piet Lakenvlei aan - onder die naam besonder vernaam en geërd onder die koloniste. Petrus was op 66 jaar besonder gesond en aktief en het na elke klein detail van sy uitgebreide huishouding en plaas omgesien, so skryf die reisiger. Hy voeg by dat die gasheer nog 'n pragtige jongste seun van agt jaar gehad het. Hy beskryf verder die feesgeleentheid op die vooraand van die jongste 17-jarige dogter, Elsie wat met Pieter Jacobus de Vos trou, se huwelik. Die volgende more vroeg sou die familie- geselskap na Tulbagh vir die seremonie vertrek. In sy inventaris verskyn die name van sy kinders met hulle geboortedatums; In Sterftes in Land van Waveren is oorlede een Kind van Petrus van der Merwe Hendrik zoon in Oktober 1781 {s.v. Van der Merwe,Hendrik *05.10.1714 & Pienaar,Hester *20.02.1718 }
[d7] Van Heerden,Jacobus (Willem Schalk) =20.11.1740 †1769
× 15.12.1765 Theron,Johanna =01.01. 1747 {d.v. Theron,Jean(Johannes) *30.04.1712 & Pretorius,Maria *09.12.1714}
[d8] Van Heerden,Carel =12.08. 1742 †1780 : in sy inventaris MOOC 8/17/64 laat hy Willem Oud 12 jaar, Isaak oud 11 jaar, Carel Jacobus oud 10 jaar; 2 snaphanen Rds 8; 2 yzere potten Rds 3; 1 water emmeren een boor Rds 1.12; 1 oude zadel en toom Rds 3, 1 oude wagen den overledene voor een vierde part toebehoord tot Rds 6; Beestiaal 330 beesten Rds 990; 400 aanteel schapen tot Rds 133; 10 paarden in soort Rds 152; 1 slave jongen Valentijn van Mozambique, La Roche van de Caab, Rosetta van Sambauwa, Jolinda van de Caab, Dina van Madagascar Rds 500; over so veel den overledene bij zijn moeder Martje van der Merwe, wed van Willem van Heerden, wegens desselfs vaderlijke erfportieheeft te goed behouden en door haar als nog moet wereden betaal Rds 84; Zulx den boedel als met geen schulden belast zijne zuijver komt te renderen Rds 1880.28
× 03.11.1765 Van der Merwe,Maria =Tulbagh 19.10.1749 †05.12.1808 : getuies by haar doop is Willem van Heerden en Maartje van der Merwe; sy en haar man Willem was pionierboere op Riet Valley, die plaas waar Ceres lateraangelê is. Na Willem se dood erf sy seun Carel van Heerden die plaas Rietvalley {d.v. Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 & Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715}
[d9] Van Heerden,Roelof *geboer Loeriefontein aan de Camdebo =25.12.1744 †1791
× 04.05.1766 Pretorius,Martha Sophia =03.12.1747 †1798 {d.v. Pretorius,Johannes Lodewicus *22.08.1717 & Botha,Anna Sophia *10.10.1723}
[d10] Van Heerden,David =01.06. 1747 †1773
× 30.04.1769 Pienaar,Martha =07.07. 1754 {d.v. Pienaar,Johannes *18.10.1722 & Burger,Anna Sophia *17.01.1723}
[d11] Van Heerden,Petrus Johannes =08.03.1750 †1787
× 12.08.1770 Myburgh,Maria Magdalena =06.04.1755 {d.v. Myburgh,Willem *17.02.1718 & Olivier,Elisabeth *07.11.1734}
[d12] Van Heerden,Elsie *20.02. 1754 =Tulbagh 29.01.1755 †Land van Waveren 20.12.1782 : getuies by doop Schalk van Heerden en Louisa van der Merwe
× 02.06.1771 Tulbagh met Van der Merwe ,Carel *13.08.1752 =Tulbagh 10.10.1752 †24.07.1790 : burger Swellendam, hy erf De Modderfontein in 't Bokkeveld, later Boplaas genoem, benevens een span ossen van 10ps, Een wagen, Een kleyne Slave jonge in naam Baron van de Caab en ook 200 Schaapen, al meede voor de Somma van 2000 gulden gemelde Waarde. Die eerste Carel Boplaas. Soos op die ander uitgestrekte veeplase in die Bokkeveld het daar op Modderfontein ook mettertyd ander opstalle verrys, plekke bekend as Weltevrede, Morgenster, Kleinfontein en Houdenbek. Vanweë sy ligging bo teen die berg het die mense van die plaas en die omgewing na die oorspronklike opstal verwys as Boplaas. Die naam Modder Fonteyn is met die jare in die omgangstaal verander na Moerasvlei; hy het 'n kind genoem Maria wat oorlede is Augustus 1788 volgens die Land van Waveren se sterftelys {s.v. Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 & Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715}
c12 Hendrik *05.10.1714 =Drakenstein 28.10.1714 †17.09.1762 : doopgetuies Philip Morkel en Catharina Pasman; geboer op onder andere Lakenvallei, Tulbagh; Swaarmoed Stellenbosch, Welvaart en Elandsfontein. In sy Inventaris ... naargelaten door den Landbouwer Hendrik van der Merwe ten voordeele van sijne naargebleevene weduwee Hester Pienaar ter eenree, mitsgaders sijne bij evengem. sijne huijsvrouw in huwelikjk verwekte agt kinderen met naamen: 1. Schalk Willemsz van der Merwe, 2. Petrus van der Merwe; 3. Anna Sophia van der Merwe, 4. Hendrik van der Merwe oud 18 jaar; 5. Carel van der Merwe oud 16 jaar; 6. Johanna Maria van der Merwe oud 11 jaar; 7. Isaac van der Merwe oud 8 jaar; 8. Hester van der Merwe oud 4 jaar, sodanig ende in dier voegen als deselve door de meede Landbouwers Pieter Hugo en Rasmus Erasmus als buuren zijn opgenoomenen g'inventariseert mitsgtrs. bij d'onderget. gecomm. getaxeert in maniere als volgt namentl: Een opstal genaamt de Swaarmoed geleegen onder 't district van Stellenbosch getaxeert tot Rd 30; Een opstal genaamt de Welvaart geleegen als evengem. tot Rd 25; Een opstal genaamt de Elandsfonteijn meede geleegen als vooren Rd 25.
× 13.03.1736 Paarl met Pienaar, Hester =Drakenstein 20.02.1718 †?? 1792 : haar derde testament word op 20.9.1792 vertoond. Daarin herroep sy haar vorige testament van 20.2.1770 en 27.3.1787 en dit is geteken te Lakevallei, Bokkeveld {d.v. Pienaar,Pieter *14.05.1690 & Terrier,Johanna(Jeanne) *1693}
Hul het 9 kinders.
d1 Schalk Willem =Drakenstein 03. 03.1737 †Land van Waveren 08.01.1780 : doopgetuies Schalk Willem van der Merwe en Johanna Theron ?; op 16 Julie 1770 word die leningsplaas de Matjesfontein, gelegen agter de Camdeboosberg aan hom toegestaan. Hierdie plaas is op 19 September 1787 oorgedra op die naam van sy oudste seun Hendrik. Op 21 Mei 1777 is ook de Poort gelegen over de Matjiesfontein op die Camdeboosberg aan hom toegestaan. Hierdie plaas kon hy nie so doeltreffend gebruik nie, `uit hoofde der stropende bosjesman - hottentotte' en word hy `Stilstand van Recognitie vergund' tot tyd en wyl `hy deselve wederom met gerustheid kunnen betrecken'; In Sterftes in Land van Waveren is overlede 2 kinderen gent Hester en Anna Catharina van Schalk Willemse van der Merwe in 1775
× 07.05.1758 Tulbagh met Van Heerden ,Magteld =Drakenstein 11.07.1734 {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
d2 Petrus(Pieter) *Lakenvlei 17.04.1739 =Drakenstein 10.07.1739 †95j 4mde 24dae 18.09.1834 : doopgetuies Roelof van deur Merwe en Johanna Provo; burger Stellenbosch; die bekende Piet Lakenvlei, het 95 jaar oud geword en dit word beweer dat sy onderbaadjie van geel sy gemaak was, en dat dit tot driemaal om die lyf van 'n gewone volwasse persoon kon gaan, dit is glo nog in die Pretoria museum. Hy was welgesteld, met baie besittings, baie slawe en groot- en kleinvee. Hy het waens en geld teen vergoeding uitgeleen en hy was joviaal van geaardheid. In `Travels in Southern Africa' Boek II p203 van Henrich Lichtenstein lees ons dat hul die more van 10 Mei 1805 deur die warm Bokkeveld gereis het na die noordoostelike hoek waar die Businkariviertjie ontspring. Die distrik word meer heuwelagtig op na die hooglande en die berge vorm 'n onoorkombare muurtussen die Bokkeveld en die Hexriviervallei. Daar kom hulle by oom Piet Lakenvlei aan - onder die naam besonder vernaam en geërd onder die koloniste. Petrus was op 66 jaar besonder gesond en aktief en het na elke klein detail van sy uitgebreide huishouding en plaas omgesien, so skryf die reisiger. Hy voeg by dat die gasheer nog 'n pragtige jongste seun van agt jaar gehad het. Hy beskryf verder die feesgeleentheid op die vooraand van die jongste 17-jarige dogter, Elsie wat met Pieter Jacobus de Vos trou, se huwelik. Die volgende more vroeg sou die familie-geselskap na Tulbagh vir die seremonie vertrek. In sy inventaris verskyn die name van sy kinders met hulle geboortedatums; In Sterftes in Land van Waveren is oorlede een Kind van Petrus van der Merwe Hendrik zoon in Oktober 1781
× 06.05.1759 Van Heerden,Anna Sophia *18.03.1739 =Drakenstein 12.07.1739 †Land van Waveren 18.05.1775 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Petronella van der Merwe; haar inventaris MOOC 8/15/40...Anna Sophia van Heerden huijsvrouw van Landbouwer Petrus van der Merwe laat Seven minderjarige kinders met namen: 1. Hendrik Schalk oud 15 Jaren, 2. Willem Jacobus oud 14 Jaren, 3. Petrus oud 12 Jaren, 4. Roelof oud 10 Jaren, Hester Sophia oud 7 Jaren, Maatje Johanna oud 6 Jaren, 7. Anna Maria oud 1 jaar, .... aangestel is Izaak van der Merwe De Oude, Willem van der Merwe, Pz, Nicolaas van der Merwe: Een opstal staande op die Leenings plaats gent. Lakenvallei gelegen in die Bockeveld Rd 53-16; Een opstal gent. Het Kruijs gelengen aan die Sneeuberg Rd 24, Een opstal op de plaats Wilge Cloof gelenge op De Sneeuwberg Rd 24. {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
×2 17.10.1775 Lubbe,Elsie *26.05. 1755 =06.07.1755 †16.12.1816 {d.v. Lubbe,Barend *05.03.1713 & Burger,Martha *05.01.1721}
d3 Anna Sophia =Drakenstein 30.09.1741 †Land van Waveren 07.08.1770 : in haar inventaris MOOC 8/136/10 ..naargelaaten door Anna Sophia van der Merwe ten voordeele van haar overgebleevene man den landbouwer Hendrik van Heerden ter eenree: mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte 5 minderjaarige kinderen met naamen: 1. Hester Sophia oud 8 Jaaren; 2. Maartje oud 6 Jaaren; 3. Willem Aaron oud 4 Jaaren; 4. Hendrik oud 2 Jaaren; 5. Anna Sophia van Heerden oud 4 maanden, ter andere zijde; sodanige ende in dier voegen als deselve door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren zij getaxeert in maniere als volgt; Namentl: 1 plaats gent de Wageboomrivier geleegen in 't bokkeveld onder 't district Stellenbosch Rd 100.
× 04.04.1762 Van Heerden,Hendrik =22.01.1736 : burger Stellenbosch, boer en was Dragorder onder Loubscher, hy besit die plase: ``De Vlakte aan de Witzenberg'', 1759-63; ``Waageboomsrivier in't Bokkeveld over Roodezand'', 1760; ``t'Wolvenhuis in't Bokkeveld'', 1757; in 1772 word sy boedel geadministreer {s.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
d4 Hendrik =Tulbagh 24.05.1744 : getuies by sy doop Jacobus Pienaar en Hester van der Merwe; 18 jaar oud toe sy pa oorlede is; sy naam word aan die volgende leningsplase gekoppel. De Elandspoort gelegen in 't Nieuweveld, den 26 Mei 1770 op ordonnantie genomen en De Quachasdrift, gelengen op de Sneeuwberg, den 24 January 1771 door hem 's Eerste op Ordonnantie genomen; in die opgaafrol vir George 1788 het hy 3 seuns 3 dogters; 2 slawe en 2 slavinne; 10 perde; 100 hamels en 900 skape
× 08.12.1765 Tulbagh met Lubbe, Johanna Catharina =09.03.1749 : gesamentlike testament 1775-1800 {d.v. Lubbe,Barend *05.03.1713 & Burger,Martha *05.01.1721}
d5 Carel *1746 =Tulbagh 01.10.1746 †1793 : getuies by sy doop Willem van Heerden en Maartje van der Merwe; 16 jaar oud toe sy pa oorlede is; burger Stellenbosch; in die opgaafrol vir George 1787 het hy 7 slawe en 3 slavinne, 30 perde, 100 hamels en 1500 skape; in opgaafrol vir George 1790 besit hy 6 slawe, 4 slavinne, 20 perde, 200 hamels, 2000 skape en het twee seuns en twee dogters; ``In 1786 it was deemed necessary to create two companies of Dragoons out of the burghers of Graaff- Reinet in order there also to exercise themselves in arms, as is done at Stellenbosch and Swellendam, it is decided to appoint the following officers to the two companies, Willem Kuhne as first Lieutenant; Jacobus Gustaff Tregard as second Lieutenant and Tjart van der Walt as Cornet, and Josua Joubert, Frans' son as first Lieutenant; Carel vander Merwe, Hendrick's son, as second Lieutenant; Christiaan Godlieb Opperman as Cornet and Nicolaas Smit as adjutant.''
× 01.05.1768 Tulbagh met Van der Merwe ,Aletta Helena *17.04.1752 =Tulbagh 04.06.1752 †12.10.1779 : Inventaris MOOC 8/178/9..metter Dood zijn ontruijmt en nagelaten door Aletta Helena van der Merwe, te voordele van derzelver overgebleven man den Landbouwer Carel van der Merwe Hendriksz. ter eenree als meede hunne bij den anderen in Huwelijk geprocreerde drie minderjarige Kinderen; met Namen Hendrik oud 9 jaren, Sophia Maria oud 7 jaren en Hester Carolina van der Merwe oud 5 jargen ter andere zijde; zodanig ende in dier voegen, als dezelve door de meede Landbouwers Hendrik van der Merwe hendriksz. en Abraham Duvinage zij geinventariseert en door d'onderget. Gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt; Namentlijk: Een Opstal staande op de Leenings Plaats gent. de Doornbosch, geleegten op de Camdebosberg Rd25; Een plaats gent de Remhoogte geleegen op de Sneuw Berg Rd25; 2 tinne Borden -24; 1 tinne Com - 24; 1 Porcelijne schotel -6; 10 stelle vorken Rd1; 6 tinne Leepels -24; 1 tinne Trekpot - 18; 2 Klijne Kopere Keetels Rd1.24. {d.v. Van der Merwe,David *20.08.1707 & Jansen van Rensburg,Sophia *25.11.1725}
×2 02.03.1780 Tulbagh met Pretorius, Hester *1764 =21.04.1764 †Graaff-Reinet 11.02.1827 {d.v. Pretorius,Johannes Lodewicus *22.08.1717 & Botha,Anna Sophia *10.10.1723}
d6 Jacobus =Tulbagh 23.03.1749 : verskyn nie in sy pa se testament of Inventaris nie
d7 Johanna Maria =Tulbagh 26.12.1751 : getuies Schalk van der Merwe en Elsje Jansen (van Rensburg); 11 jaar oud met haar vader se dood
× 28.02.1768 Tulbagh met Van der Walt ,Andries =Stellenbosch 10.11.1743 †Tulbagh 05.06.1776 : in sy inventaris MOOC 8/16/37 laat hy Hester Sophia oud 7 jaren, Johanna Maria oud 5 jaren, die opstal staande op de leeningsplaats Blauwe Krans gelegen agter de Sneeuberg Rds 25. {s.v. Van der Walt,Geele Andriesz *1705 & Weyers,Johanna(Hendriks) *27.08.1724}
×2 19.07.1778 Tulbagh met Olivier, Johannes Lodewyk =19.08.1759 †his residence on the farm Soutpansdrift district of Cradock; 65y or there abouts 11.07.1824 : burger Stellenbosch; agriculturist; his death notice was only filed on the 9th March 1865 at Aliwal North and signed by Gideon Martin {s.v. Olivier,Philip Arnold(Arnoldus) *14.10.1731 & Putter,Anna Catharina *07.11.1728}
d8 Izaak =Tulbagh 07.07.1754 : 8 jaar met pa se inventaris in 1762; in die Sterftes in Land van Waveren is oorlede Isaac Hendrik Zoon op 23 Oktober 1771 moontlik hy
d9 Hester =Tulbagh 24.12.1758 †1791 : getuies by doop Schalk Willmse van der Merwe en Machel van Heerden; 4 jaar oud met pa se inventaris in 1762
× 25.05.1777 Tulbagh met Pienaar, Jacobus Johannes *24.12.1758 †ong 46j 1802 {s.v. Pienaar,Johannes *18.10.1722 & Burger,Anna Sophia *17.01.1723}
c13 Gerrit *De Hoop 22.10.1716 =Drakenstein 22.11. 1716 †Tulbagh 09.02.1770 : doopgetuies Jan Cloete en Petronella van der Merwe; Gerrit erf die plaas Zachtevallei in 't Land van Waveren (Tulbagh) , asook 2 slawe, ossewa met 10 osse. Hy is diaken in die eerste Kerkraad van 8.10.1743 van Roodezandskerk, Tulbagh; In sy Inventaris MOOC 8/13.52a ontvang 7 Desember 1770 die landbouer Gerrit van der Merwe en sy huisvrou Jacoba van Heerden word die volgende kinders genoem: 1) Anna Sophia oud 24jr, 2) Pieter Schalk gehuuwt 3) Elsje getr: met Pieter Jourdaan; 4) Schalk Willmesz oud 22 jr; 5) Hendrik oud 20 jr; 6) Cecilia oud 17 jr; 7) Jacoba oud 15 jr 8) Jacob oud 13jr; 9) Gerrit oud 9jr 10) Magteld Maria oud 6jr en Martha Erasmus bij representatie van wijlen Magteld van der Merve getrouwt geweest met Lourens Erasmus.
× 28.05.1741 Paarl&neef en niggie met Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720 {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *1681 & Van der Merwe,Magdalena(Magteld) *1692}
Hul het 11 kinders.
d1 Anna Sophia =Paarl 18.03.1742 †Swellendam 1774 : haar inventaris MOOC 8/17/6 dateer 20 Maart 1778; laat sy Gerrit oud 9 jaren, Anna Cicilia oud 6 jaren, Johannes oud 3 jaren; 300 schapen Rds 100, 25 aanteel beesten Rd 62.24; 10 ossen Rds 60
× 06.01.1771 Oosthuyzen(Oosthuizen), Frederik =27.02.1746 {s.v. Oosthuyzen,Jan Hendrik *04.11.1714 & Botha,Anna *23.10.1718}
a1b3c13d2
d2 Pieter Schalk =Paarl 13.04.1743 : getuies Willem van der Merwe en Elsje van Heerden; op sy seun Pieter Schalk se S/K, word sy moeder as Adriana Aletta Snyman aangedu
× 07.04.1765 Van der Merwe,Elsie =Paarl 13.04.1743 : sy en haar man was op dieselfde dag gedoop {d.v. Van der Merwe,Willem *04.10.1701 & Van Heerden,Elsie(Elsje) *27.09.1711}
×2 1794 ?? met Snyman,Adriana Aletta *?? 1743
d3 Magteld =Tulbagh 07.03.1744 †Land van Waveren 09.11.1761 : getuies by haar doop Jacob van Heerden en Elsie van der Merwe; haar Invent`aris MOOC 8/103/10 ... boedels van wijlen magteld van der Merwe huisjvr van Lourens Erasmus. Inventaris mitsgrs Taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door Magteld van der Merwe ten voordeele van haare naargebleevene man Lourens Erasmus ter eenree mitsgrs haare bij evengem haar man in huwelijk verwekte eenig kind gent.Martha Louisa Erasmus oud 1 jaar ter andere Zijde: sodanige ende in dier vogen als deselve door gementioneerden Lourens Erasmus in preesentie van den LandbouwerGerrit van der Merwe als vader van opgem overleeden, mitsgras den meede Landbouwer Daniel du Plessis Zijn opgegeeven en bij d'onderget. gecommitt. weesmeesteren g'inventariseert en getaxeert in maniere als volgt: 505 Schaapen groot en kleijn Rd 210-20; 10 ossen en 1 oude wagen Rd 100; 1 paard met sij volle monteeringRd 15; Transporteere Rd 325-50; Lasten des Boedels aan Martha Pienaar wed. Laurens Erasmus Sulx den boedel suijver te vooren is Een Somma van Rd 283-20 Aldus g'inventariseert en getaxeert aan Cabo de goede Hoop den 7e Augs. 1762
× 13.04.1760 Tulbagh met Erasmus, Lourens *01.09.1737 =Paarl 06.10.1737 †Waveren 12.12.1794 {s.v. Erasmus,Lourens *22.06.1704 & Pienaar,Martha *21.03.1717}
d4 Elsie =Tulbagh 11.12.1746 : getuies by haar doop Willem van Heerden en Martha van der Merwe
× 28.08.1763 Jordan,Pieter =19.07. 1733 {s.v. Jordaan,Jan *1693 & Jordaan,Susanna *1703}
d5 Schalk Willem =06.10.1748 : burger Swellendam; in opgaafrol vir George 1788 besit hy 1 perd, 32 hamels en 100 skape
× 10.10.1773 Snyman,Anna Margaretha Sara =21.12.1755 {d.v. Snyman,Jacobus *25.05.1732 & Van der Merwe,Anna Sophia *14.09.1732}
d6 Hendrik =Tulbagh 07.06.1750 : getuies by sy doop Johannes Jordaan d'jonge en Sophia van Heerden; burger Swellendam
× 21.08.1785 Erasmus,Johanna Christina =16.09.1770 {d.v. Erasmus,Jacob *04.08.1737 & Visagie,Anna Margaretha *22.02.1747}
d7 Cecilia =Tulbagh 19.03.1752 : getuies Isaac van der Merwe en Cecilia Jansen
× 10.10.1773 Nourtier,Anthonie =08. 12.1726 : burger Stellenbosch {s.v. Nortje,Anthonie(Antoine) *1693 & Pinard(Pienaar),Maria Magdalena *1708}
d8 Jacoba *1754 =Tulbagh 17.11.1754 †1786 : in haar inventaris MOOC 8/19/29 laat sy Willem, Jacoba en Elsie van der Merwe en Maria Elizabeth Aucamp by haar tweede man; ..opgegeven door Christiaan Aucamp en vervolgens bij mij Johan Jacob Frederik Wagener, Secretaris der colonie, Graaff Reinet ter prasentie van de nagenoemde getuijgen in geschrifte gesteld, ...een bed, peul, 3 kussens en een oude combaars, een emmer, twee ysere potten, een kleyne kist, een oude rooste, een boor, een hand zaag, een snijmes, een dissel, een schaaf, een rasp, pik en grave, een botter vat waarin circa vyfhonderd ponden boter, een oude ossewagen met al zij toebehoor, een merrij paard, vyftien trek beesten, negetien aanteel schapen, twee en dertig aanteel beesten. Laasten, aan den burger Gerrit van Wijk op een onderhands schuldbriefje dato 10 April 1784 Rds 100, Pieter de Hoog over eenige negotie goederen data 10 April 1784 Rds 46.35, aan denselve Pieter de Hoog 1/2 linne baaij, 1/2 grof linnen, 4 ellen rode baaij, 1 blaauwe bafta, 4 lb thee, 4 lb zuijker, 4 lb coffij, een paar Deense koussen, een paar pepper en zout koussen, 7 ellen fijn linnen en 3 neusdoeke,aan den burger Hendrik Christiaan Herold dato 21 April 1786 een hoed, 1 linnen, 1/2 rol wol baaij, 1 blaauwe bafta, twee strengen zije, 1 roden gingang, 1 blaauw gingang, 1 lb garen, aan den burger Willem Grobbelaar Claasz, over een merrij paard Rds 12, aan Hendrik Cantenbrink over arbeids loon Rds 12, aan Johannes Botha Ferederiksa over contant Rds 20, aan de mindrerjarige Willem van der Merwe Willemsz, Jacoba en Elsie van der Merwe zo veel hen voor vaders bewijs uit den boedel competeerd en 't geen den inventarient met wel weet op te geeven, maar zegt ter Secretarije van Heeren Weesmeesteren bekend te staan Rds 321, Actum den 29 December 1786 ter plaatse van den heemraad d' edele Josua Joubert gent Vergenoegt gelegen in de Camdeboo ter praesentie van de edele Josua Joubert en den burgerJacobus Pretorius
× 06.01.1771 Tulbagh met Van der Merwe ,Willem =Drakenstein 20.11.1746 †Tulbagh 15.01.1783 : doopgetuies David van der Merwe en Sophia Jansen (van Rensburg) {s.v. Van der Merwe,Willem *04.10.1701 & Van Heerden,Elsie(Elsje) *27.09.1711}
×2 02.05.1784 Aucamp,Christiaan =09. 05.1762 : burger Swellendam en Graaff-Reinet {s.v. Aucamp,Dietrich(Diederik/Dirk) *1710 & Van den Berg,Maria Sibilla *25.11.1725}
d9 Jacob Johannes Jacobus =09.10.1757 †1818 : burger Swellendam; sy inventaris MOOC 8/34/7 18 Julie 1818 laat hy slegs 1 oude wagen met toebehoren, 1 platvaatje, 2 yzere poten, 1 botervat, 2 moole stenen en 1 spil, 1 kist 1 oude schietgeweer, 1 oude rijdpaard, 3 aanteel paarden, 258 aanteel schaapen, 10 trekossen, 11 aanteel beesten geteken ter Adjunct DrostdjieCradock op 18 July 1818
× 30.07.1780 Loots,Anna *08.04.1746 =24.04.1746 †voor 1796 {d.v. Loots,Jan & Joubert,Maria (Marie) *1710}
×2 09.07.1796 Huwelikshof, Kaapstad met Oosthuyzen,Johanna Dorothea =18.04.1778 {d.v. Oosthuyzen,Johannes *02.09.1736 & Coetzer,Maria Anna *13.12.1739}
d10 Gerrit *Tulbagh 27.07.1760 : burger Swellendam; boer later Grahamstad distrik Uitenhage
× 13.04.1783 Tulbagh met De Bruyn, Maria Margaretha *17.02.1767 =Tulbagh {d.v. De Bruyn,Hendrik *21.01.1720 & Loots,Anna *08.04.1746}
×2 16.10.1796 Van der Merwe,Jacoba =Tulbagh 28.04.1781 {d.v. Van der Merwe,Pieter Schalk *13.04.1743 & Van der Merwe,Elsie *13.04.1743}
d11 Machteld Maria =10.10.1762 : 6 jaar oud toe haar pa oorlede is
× 07.03.1779 &neef en niggie met Van der Merwe,Izaak =Tulbagh 26.12.1751 : getuies by doop Isaac van der Merwe en Cecilia Jaanze; burger Swellendam; volgens Lyst der Dooden onder de Distrikte van Swellendam is hy 1778 oorlede {s.v. Van der Merwe,Willem *04.10.1701 & Van Heerden,Elsie(Elsje) *27.09.1711}
×2 11.11.1787 Coetzer,Willem Johan =?? 1758 : burger Graaff-Reinet {s.v. Coetser,Johannes Jacobus *24.05.1716 & Nel,Johanna *24.12.1730}
c14 Roelof *26.06.1718 =Drakenstein 24.07.1718 †1777 : getuies by sy doop is die ouers self; lidmaat in die Paarl 1735; hy word die eienaar van De Hoop na sy pa se dood. In 'n gesamentlike testament op 2.12.1776 voor Abraham Faure, sekretaris van Stellenbosch en Drakenstein, bemaak hulle aan hulle seun Schalk Willemzoon die woonplaas ``De Hoop'' en ook die smidswinkel en meul daarop, aan hulle seun Carel die leningsplaas ``De Burgersdrift'', aan die jongste seun Andries 600 gulden, aan 'n dogter Susanna die slavin Ralie of 600 gulden en as voogde oor hulle minderjarige kinders en kindskinders word benoem die Heemraad, monsieur Paul Roux en Stephanus du Toit. Hierdie testament is geteken ``Ter woonplaats ofte hoofstede De Hoop''
× 17.07.1740 Paarl met Du Toit,Anna =Paarl 02.08.1722 †Paarl 08.03.1793 ΩFranschhoek : Ledemaat van Drakenstein in die Paarl in 1735 {d.v. Du Toit,Pierre *09.03.1697 & Rousseau,Elisabeth *14.10.1696}
Hul het 10 kinders.
d1 Pieter *17.05.1742 =Paarl 10. 06.1742 †Tulbagh 3 Julie 1790 ? 1775 : sy Inventaris MOOC 8/15 7/8 lees ons ..Taxatie van alle sodanige goederen als er ab intestaro metter dood zijn ontruijmd ende nagelatendoor den Landbouwer Pieter van der Merwe Roelofsz. Ten voordele van Zijne overgeblevene huijsvrouw Helena du Toit ter eenree mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte 4 minderjarige Kinderen met Namen: 1. Helena Elizabeth 11 jaren, 2. Anna Susanna 9 jaren, 3. Elsje Maria 7 jaar en 4 Rudolvus Petrus oud 5 Jaren ter andere zijde; sodanig ende in dier voegen als denselve door de Landbouwers Schalk Willem van der Merwe en David van der Merwe roelofsz zijn geinventariseert, en door de ondergeteekende Gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, Namentlijk Een Plaats ofte Hofsteedegenaamt de Vleeschbank geleegen aan de groote Bergrivier Rds 666-32.
× 08.08.1762 Drakenstein met Du Toit ,Helena =02.06.1748 †1788 {d.v. Du Toit,Pieter *1719 & De Swart,Susanna *1721}
d2 Schalk Willem *13.11.1745 =Paarl 05.12.1745 †07.09.1809 : hy word die eienaar van De Hoop na sy pa se dood en sy weduwee verkoop De Hoop in 1820 aan Jacobus Albertyn; diaken van Drakenstein Kerkraad 27 November1780
× 20.03.1774 Paarl met Le Roux, Susanna *12.06.1755 =Paar 05.07.1755 †60 jr 20 dael 02.07.1824 : haar seun raporteer haar sterfte aan die Landdros {d.v. Le Roux,Petrus(Pieter) *13.02.1728 & Erasmus,Susanna *20.08.1730}
d3 Roelof *11.02.1748 =Drakenstein 03.11.1748 †door het Springen van een geweer met excertiener op Stellenbosch van een zynen medeburgers 30.10.1771
d4 Carel *17.03.1750 =Drakenstein 29.03.1750 †04.01.1800 ΩFranschhoek; 49jr : doopgetuies David van der Merwe, Susanna du Toit; burgher Stellenbosch; volgens sy moeder se testament het hy die plaas Burgersdrift ``On 31st May 1788 a number of residents of the Berg River amongst them S.W. van der Merwe and Carel van der Merwe signed a Request in which they complain that they are seriously injured in their pasture and other rights by their neighbours on the other side of the river, who do not hesitate to drive their cattle across, and leave them on memorialists' ground day and night for weeks together. Their pastures are consequently eaten up to their great loss, and the trespassing cattle also destroy their gardens, lands and vines. On the other hand, memorialists do not send their cattle across the river. As memorialists have never refused to pay their share to the Pontoon, they pray that they may be protected in their ownership and that, as before, the Berg River may remain the boundary between them, and their neighbours on the other side. Unless this is decreed, they will not be able to subsist, as the cattle are driven from one farm to the other''- the matter was referred to L. and H.H. for investigation and report; Precis of the Archives of the Cape of Good Hope p221
× 03.12.1775 Paarl met Roux,Maria Margaretha *Nantes, Paarl 1752 =01.01.1758 †1794 ΩFranschhoek : geb datum op graf is 1752 {d.v. Roux,Johannes Petrus *02.11.1727 & Blignaut,Maria Magdalena *01.11.1733}
×2 04.03.1798 Kaapstad met Theron, Johanna Jacoba =30.05.1751 †Paarl 23.05.1813 {d.v. Theron,David *27.08.1718 & Marais,Magdalena(Madeleine) *1724}
d5 David *31.03.1753 =Drakenstein 15.04.1753 : burger Stellenbosch; boer Non Parielle, Daljosafat
× 27.03.1774 Paarl met Roux,Anna *Nantes =04.01.1756 †Paarl; 69j 9m 27.08.1825 {d.v. Roux,Johannes Petrus *02.11.1727 & Blignaut,Maria Magdalena *01.11.1733}
d6 Izaak *16.11.1755 =Drakenstein 23.11.1755 †28.06.1756 : een van tweeling
d7 Stephanus *16.11.1755 =Drakenstein 23.11.1755 †05.07.1756 : een van tweeling
d8 Andries *17.06.1758 =Drakenstein 02.07.1758 : doopgetuies Andries du Toit en Alida Margaretha Moller; in 1782 is sy skoonpa oorlede en hy verkoop aan Philip Poggenpoel 'n gedeelte van die plaas De Drie fonteinen, ongeveer drie morge groot, en in 1785 die plaas aan Johannes Petrus de Villiers. Hierdie verkoop het gelei tot 'n petiese van P. Retief met die konsent van sy pa Francois Retief van Oliphants Kop. Roux en Retief het 'n gesamentlike suiping gehad. Die landmeter het toe die drie morge aan Poggenpoel toegeken waarop hy 'n sloot van 300 treë laat maak het en aan hom grond geëin het wat aan die kompanje behoort. Die saak is verder na die Governeur verwys vir uitsluitsel. Sien Precis of the Archives of Cape of Good Hope bls 721; in die Opgaafrol vir 1821 vir Graaff- Reinet het hy 1 seun Hottentoten in diens 7 mans en vrouens; 2 slawe
× 10.05.1778 Paarl met Roux,Anna Elisabeth *Driefontein 15.07.1760 =20.07.1760 {d.v. Roux,Paul *15.12.1722 & Hugo,Anna Margaretha *11.01.1731}
d9 Anna Elisabeth *02.05.1761 =Drakenstein 21.06. 1761 : doopgetuies Pieter van der Merwe en Maria Magdalena du Toit; ongetroud
a1b3c14d10
d10 Susanna Maria *15.10.1763 =Drakenstein 23.10.1763 †Goudini 29.07.1828 : doopgetuies Carel van der Merwe, Francina Pienaar
× 03.02.1782 Le Roux,Abraham Andries *30.07.1758 =20.08.1758 †1823 {s.v. Le Roux,Petrus(Pieter) *13.02.1728 & Erasmus,Susanna *20.08.1730}
c15 Petronella *21.04.1720 =Drakenstein 19.05.1720 †00.10.1747 : In haar Inventaris MOOC 8/614/16 ...als ab intestato sijn naargelaaten en met er dood ontruijmt door Petronella van der Merwe ten voordele van hare naargelatene Man den Landbouwer Francois du Toit Pietersz. ter eenre en haar bij haare bovengenm. Man in huwelijk verwekte drie kinderen met namen Pieter oud 6; Schalk Willemsz oud 4 en Anna Susanna du Toit oud 2 Jaren ter andere Zijde soo ende in dier voegen als deselve door de Landbouwers Barent Burger en Jacobus van der Merwe sijn opgenoomen, mitsgds. door d'onderget. gecommitt. weesm. volg. resolutie van den 8 Augus. deese Jaars in behoorlijke form gebragt sijne in deeser vogen getaxeert nam. Een opstal geleegen aan d'hartebeest Rivier getaxeert op Rd 133-16.
× 22.01.1741 Paarl met Du Toit, Francois *03.05.1717 =Paarl 23.05.1717 : burger Drakenstein {s.v. Du Toit,Pierre *09.03.1697 & Rousseau,Elisabeth *14.10.1696}
[d1] Du Toit,Pieter =13.10.1741 : burger Drakenstein
× 21.04.1765 Botha,Maria Catharina =19.10.1749 : 13 jaar in 1762 {d.v. Botha,Christoffel *11.02.1713 & Blom,Catharina *20.06.1723}
[d2] Du Toit,Schalk Willem =Tulbagh 03.10.1743 †21.03.1814
× 03.03.1765 Botha,Maria Magdalena =05.02.1736 †Tulbagh 27.02.1775 {d.v. Botha,Christoffel *11.02.1713 & Potgieter,Hester *23.02.1716}
×2 23.02.1777 Tulbagh met De Bruyn, Maria =Paarl 23.02.1749 †Tulbagh 00.03.1785 {d.v. De Bruyn,Pieter *24.10.1717 & De Villiers,Margaretha *10.06.1725}
×3 26.02.1786 Van Heerden,Magteld =Drakenstein 11.07.1734 {d.v. Van Heerden,Pieter Willem *22.09.1709 & Van der Merwe,Martha *29.03.1713}
×4 21.11.1790 Van der Merwe,Aletta Sibilla *? 00.08.1747 =Drakenstein 12.07.1750 : doopgetuies Jacob Cloete, Sibilla Pasman, Anna Barbara Keyser; volgens moeder se Inventaris is sy 4 maande oud toe dit opgestel is op 6 Desember1747; 12 jaar oud toe vader oorlede is {d.v. Van der Merwe,Hendrik Willem *17.08.1698 & Keyser,Aletta *29.06.1727}
[d3] Du Toit,Anna Susanna =27. 04.1745 †1794
× 13.10.1765 Botha,Pieter Barend =24.12.1741 †1781 : 20 jaar oud in 1762 {s.v. Botha,Christoffel *11.02.1713 & Blom,Catharina *20.06.1723}
×2 25.08.1782 Marais,Izaak =13.02. 1755 : burger Stellenbosch {s.v. Marais,Izaak *15.04.1711 & De Menetrye,Maria Magdalena *01.09.1737}
c16 Carel *08.08.1725 =Drakenstein 02.09.1725 †1771 : doopgetuies Albert Meyburg en Elsje van der Merwe; sy moeder, Anna Prevot, bemaak na haar man se dood 700 gulden aan haar jongste seun Carel, ``wegens lyfs indisposistie''; hy verkry in 1748 die plaas Patatskloof in die Wamakersvallei van Marie Mouy, weduwee van Francois Retief. Hierdie plaas is tot vandag toe nog in familiebesit; sy weduwee het op 3.12.1784 voor H.L. Bletterman, geswore clerk te Casteel de Goede Hoop, die volgende nalatings gedoen. Aan haar oudste seun Willem Carel, die woonplaas ``Pattattacloeff'' geleë in Wagenmakersvallei vir 4,000 gulden, aan Willem Carel, Johannes Jacobus en Anna Susanna elk 'n slaaf en as verdere erfgename word genoem Izaak, Roelof en Petrus; .. in sy inventaris MOOC 8/137/10 en MOOC 8/13.55a den landbouwer Carel van der Merwe ten voordeele van desselfs overgebleevene Wed. Francina Pienaar ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte 6 minderjarige kinderen met naamen: 1. Willem Carel 20 jaaren, 2. Jacobus Johannes oud 16 jaaren, 3. Anna Susanna oud 15 jaaren, 5. Isac oud 13 jaaren, 5. Roelof oud 10 jaaren en 6. Petrus oud 8 jaaren ter andere zijde: sodanige ende in dier voegen als deselve door de landbouwer Roelof van der Merwe, Daniel Malang davidsz. en Jacob de Villiers Jan pietersz, zij opgenoomen en g'inventariseert mitsgaders bij de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeeseteren getaxeert in maniere als volgt: Een plaats ofte hofstede genaamt Patattas Cloof geleegen in de Wagenmakersvalleij aan de Habiquas Berg onder 't district van Drakenstein Rd 500.
× 08.10.1747 Paarl met Pienaar, Francina =Paarl 04.03.1725 {d.v. Pienaar,Jacques *1692 & Cordier,Louise *1685}
Hul het 7 kinders.
d1 Willem Carel =20.07.1749 †1809 : erf die plaas Pattataskloof, Wagenmakersvlei van sy moeder vir 4000 gulden
× 18.10.1772 Drakenstein met Minnaar ,Rachel =06.07.1749 {d.v. Mesnard(Minnaar),Philippe *14.05.1713 & Roux,Susanna *24.11.1720}
d2 Jacobus Johannes =Drakenstein 24.10.1751 : burger Stellenbosch; en besit die plaas Onverwacht wat aan hom toegestaan is op Maandag 8 January 1781; die plaas is gelee in die Wagenmakers Vallei, aan die Klein Leeuwen Rivier, tans distrik Wellington. Onverwacht het oorspronklik behoort aan die Hugenoot L. Leriche. Die huis is in 1799 deur Jacobus Johannes gebou. Dit is die eerste plaas links aan die anderkant van die Leeurivier as jy in die rigting van Hermon ry
× 05.12.1773 Drakenstein met Minnaar ,Elisabeth =24.10.1751 †Onverwaght, Wamakersvallei; 87jr 10mde 9dae 01.08.1839 {d.v. Mesnard(Minnaar),Philippe *14.05.1713 & Roux,Susanna *24.11.1720}
d3 Anna Susanna =06.10.1753 †dist Paarl; 49jr 6mde 28.03.1802
× 17.10.1773 Minnaar,Philippus =27. 12.1744 : burger Stellenbosch {s.v. Mesnard(Minnaar),Philippe *14.05.1713 & Roux,Susanna *24.11.1720}
d4 Louisa Sophia =Drakenstein 19.09.1755
d5 Izaak =Drakenstein 02.07.1758 : doopgetuies Isak van der Merwe en Ceclia Janse van Rensburg; wewenaar toe hy met Johanna Christina trou
× 02.05.1779 Paarl met Pienaar, Francina =13.10.1754 †voor 1810 {d.v. Pienaar,Louis *23.11.1727 & Le Roux,Maria *23.05.1733}
×2 07.05.1810 Huwelikshof, Stellenbosch met Botha,Johanna Christina =15.03.1761 : 1 jaar 8mde in 1762; weduwee van Andries Francois du Toit toe sy met Izaak van der Merwe trou {d.v. Botha,Christoffel *11.02.1713 & Blom,Catharina *20.06.1723}
d6 Roelof =Drakenstein 15.06.1760 : doopgetuies Roelof van der Merwe en Anna du Toit; eerste bewoner van Welgegund, distrik Paarl wat hy verkry het van Goewerneur van Plettenberg op 6 Maart 1780, hy verhuis later na Graaff-Reinet. ``asks for the grant of a plot of ground in the Wagonmaker's Valley, named Welgegund. Diagram annexed and statement of L. and H.H. that the nearest neighbours, viz., Josua Joubert, Philip Minnaar, and the widow Carel van der Merwe have no objection.'' No 38, dated, 19th May 1780. Precis of the Archives of the Cape of Good Hope p777
× 30.01.1780 Drakenstein met Joubert ,Maria Johanna =Paarl 26.10.1760 Ωherbegrawe Strooidakkerk, Paarl {d.v. Joubert,Josua(Joshua) *15.06.1735 & Hugo,Maria Johanna *22.05.1740 }
d7 Petrus =Drakenstein 18.07.1763 †Agter Paarl 15.06.1836 : doopgetuies Lowies Pienaar en Maria Le Roux; wynboer
× 01.12.1782 Drakenstein met Brink, Maria Magdalena =Paarl 10.11.1765 †Paarl dist; 37jr 12.11.1802 {d.v. Brink,Andries *06.09.1739 & Rossouw,Maria Magdalena *25.06.1747}
×2 1805 ?? met De Villiers, Ester(Hester) Elisabeth =Paarl 16de of 25.11.1759 †Agter-Paarl 24.01. 1850 {d.v. De Villiers,Pieter *01.07.1725 & Basson,Helena *27.05.1731}
b4 Maria(Marietje) =Kaapstad 29.12.1675 †? 1709 : bekend as Martha
× 1690 Burger(Burcherdt), Barend(Berndt) *1668 †00.06.1705 : van Lubeck, Duitsland; 1691 burger; vrye smid in diens van die Kompanie van 1688 tot 1704; Hy word op 31 Maart 1688 aangekla weens oproerige gedrag. Woon 1693 in Drakenstein, later kaptein v.d. burger-dragonders; Hy koop ook die plaas Dekkersvlei wat voorheen aan Herman Garend van der Schyff toegestaan is, oordrag geregister op 30 Oktober 1695. Hy verkoop die plaas in 1699 aan Philippe des Prez, wat n swaer was van Schalk van der Merwe van De Hoop, asook 'n swaer van Jacques Therond van Minie. Ontvang in 1699 die plaas Leeuwenjacht, Agter-Paarl. Ten tye van sy dood besit hy ook die plaas Landskroon (voorheen in besit van Gottfried Meyhuizen van Magdeburg, maar hom ontneem weens sy mishandeling van 'n slaaf). In 1699 - 1702 dien Berndt as lid van die Heemraad van Stellenbosch
×2 24.07.1706 Smit,Lambert *?? 1675 : van die Suidelike Nederlande. Rand sy vrou Maria so erg aan dat haar seun 'n klag van aanranding teen sy stiefvader by die landdros lê, en op 22 Augustus 1709 word hy vir 25 jaar verban
[1c1] Burger,Barend =07.09.1692 †Stellenbosch, voor 12 September 1729 1729
× 00.04.1711 ?? met Pasman(n), Margaretha =01.07.1693 †? 1758 {d.v. Pasman(n),Wemmer *1650 & Campenaar,Cornelia *1655}
[1c2] Burger,Willem =Paarl 28. 05.1696 †voor 12 Julie 1731 1731 : boer plaas `Houd Constant, over de Vier-en-twintig-Rivieren'; in sy inventaris MOOC 8/5/35 12 Julij 1731 ... door den landbouwer Willem Burgert, door ons ondergeteekende Jacob van der Merwe voor de weeduwee en Andries Burgert voor de kinderend gedaen aen de 24 Rivieren den 12 Julij 1731 namentlijk. 1 opstal geleegen over de 24 Rivieren gent Hauw Constant f100.
× 1716 Van der Merwe,Elsie *Drakenstein 17.08.1697 =Paarl 25.08.1697 : Helsys in D/R; volgens haar moeder Anna Provot se inventaris is sy getroud met Willem Burgert {d.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[1c3] Burger(s),Andries *?? 1698 †16.12.1749
× 14.04.1720 Kaapstad&neef en niggie met Van der Merwe,Maria *15.04.1703 =Drakenstein 29.04.1703 †voor 00.01.1727 : haar kinders word benoem in Anna Provot se Inventaris gedateer 10 Oktober 1740; Marritje getroud met Barend Lubbe, Willem oud 16 jaar, Anna Sophia oud 14 jaar en Barend Frederik oud 12 jaar.{d.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
×2 12.01.1727 Mouton,Martha =12.05. 1709 {d.v. Mouton,Jacques *1663 & De Bevernage,Francina *1677}
[1c4] Burger,Helena =Drakenstein 08.07.1701
× 18.04.1717 Paarl/Drakenstein met Olivier,Jan(Johannes) =07.11.1683 : boer in Drakenstein {s.v. Olivier,Hendrik Corneliszoon *1650 & Verwey,Beatrix Gysberta (Guiberthe) *1656}
[1c5] Burger,Jacobus =Paarl 03. 04.1704 : doopgetuies Marthinus van Staden, Andries Willem Burger; burger Drakenstein
× 31.07.1730 ? Stellenbosch met Scheepers,Geertruida =00.12.1712 {d.v. Scheepers,Coenraad & Botha,Maria *01.05.1695}
b5 Jacoba =Kaapstad 22.05.1678 †? 1713 : in haar testamet MOOC CJ 2650 Ref 28 opgestel in 1710 is sy 32 jaar oud, noem sy haar vader Willem Schalk van der Merwe en haar susters en broeders, Feitjie, Lena, Magtelt, Elsie, Neeltie, Eula, en Broedere Schalk Willems, Pieter en Hendrik Schalk, alle hier woonaghtigh, eijden een somma van vijfentwintigh, Caabse geuldens eens sonder meer, als meede aan voor, genaamde diakonie Armen den Somma van vijtigh gelijcke guldens; In haar inventaris MOOC 8/27/9 Inventaris en taxatie der goederen naergelaten en met 'er doot omtruijmt bij wijlen Jacomina Schalk ten voordele van haer naergelaten Man Joost Hendrik Frits ter eenre en haar Vader Willem Schalk als Erfgen. voor so verre de Legitime portie aengaet ter andere Zijde. Een plaets geleegen aan de paerl met de bouwage daerop staende rxs 1333.16; Een stuk Lands leggende in ' Woesteveld volgens inkoop 50.
× 1700 ?? met Schöpping,Johann *?? 1680 : burger Drakenstein, moontlik selfde as Johann Hendrik van Schoppingen; ontvang in 1692 die plaas Hoogstede, Agter-Paarl
×2 1716 ?? met Frisch,Jost Heinrich *?? 1680 †Voor 1735 : van Münden, Hanover; aankoms 1708, burger en boer Stellenbosch 1708, Paarl 1710, Drakenstein 1716, slagter vanaf 1716 in Kaapstad
b6 Jacob =Kaapstad 11.02.1680 †jonk : doopgetuie Catalyn Jansen
b7 Petronella =Kaapstad 01.03.1682 : doopgetuies Jan van Brienen en Catarina Cloeten
× 1716 ?? met Cloete,Johannes(Jan) =17.08.1687 †1732 : besit Ida's Vallei, Vredenburg en Vlottenberg {s.v. Cloete,Gerrit *1651 & Harmans,Catharina *1653}
[c1] Cloete,Gerrit =Stellenbosch 25.09.1717 †Tulbagh 26.04.1798 : burger Stellenbosch
× 12.10.1737 Drakestein met Scheepers ,Maria =Drakenstein 05.03.1713 †07.03.1744 : in haar Inventaris MOOC 8/6.69a laat sy Johannes oud 4jr, Maria oud 2jr en Gerrit Conraad oud 1jr en is van die opstal leggende aan die Drie Fonijnen in die Slagen Hoek, 188 schapeen groot en kolijn, 45 beeste groot en klijn, 2 paerden, 1 slaaf gen:t Mars van Bengalen, 1 ploeg, 1 oude wagen, 1 snaphaan, eenig huijsraad en vaatwerk Total Rds 446.40 {d.v. Scheepers,Coenraad & Botha,Maria *01.05.1695}
×2 19.04.1744 Kuun,Anna Catharina =28.06.1717 †Land van Waveren 05.02.1764 {d.v. Kuun,Hans *1672 & Putter,Susanna *25.06.1690}
[c2] Cloete,Petronella =Stellenbosch 25.09.1717
× 27.07.1738 Cats,Johannes *?? 1710 : van Middelburg, chirurgyn in diens van die HOIK
b8 Aletta =Kaapstad 30.04.1684 †Drakenstein 30.09.1729 ΩDrakenstein : ook bekend as Aaltjie was 'n lidmaat in die Paarl; het sy perd gery aangesien daar 'n dames saal in die inventaris is in die afslaerslys koop mijn heer Sichert die saal vir Rds 3.4; haar inventaris MOOC 8/54/16 ...Aletta van der Merwe Laast wed. der Landbouwer Claas Jansz van Rensburg ten voordeele van haar 9 kinderen met name Maria van Staden getrouwt met den Landbouwer Frans Smit en Martinus van Staden; Kinderen in haar voorige huwelijk bij wijle Marthinus van Staden verwekt, mitsgads. Johannes janszoud 21, Elsje oud 17, Cicilia oud 14, Willem oud 12, Nicolaas oud 9, Hendrik oud 6, Sophia Jansz van Rensburg oud 4 Jaren, Kindern van 't Laaste bed, soals deselve door de ondergetekende gecommitt. Weesm. In presentie van de mondige Erfgename zijn opgenomen Namentlijk drie Stucks opstallen of te Leningsplaatsen waarvan twee gelegen over 't Rode Sant - een gekoop deur Andries Gauche vir Rds 304 en die ander gelege over t Roodesant aan Claas Voogts Rivier deur Hendrik Willemz van der Merwe vir Rds 166.5 en Een aan de groote Bergrivier genaamt Zeekoiegat gekoop deur Jonas van der Poel vir Rds 133.3.
× 1703 ?? met Van Staden,Marthinus *Haarlem 1677 †1707 {s.v. Van Staden,Maarten *1645 & Ernst,Margaretha}
×2 14.08.1708 Stellenbosch met Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *? 1661 †1728 : verskyn as Claas met die doop van sy seun Johannes in 1709; van Reijnsburg by Leiden in Nederland of van Rendsburg in Schleswig-Holstein; boer op Rensburg,'n leningsplaas wat hy op 17.12.1711 bekom het. Die daaropvolgende eienaars noem dit Knollevalley. Dit is nou die staatsplantasie Kleitjieskraal naby Wolseley. Hulle het ook op Vrymansfontein (Agter-Paarl) gewoon. Die plaas is deur Aletta van der Merwe se vorige man Marthinus van Staden gekoop. Hy het ook die leningsplase Zeekoeigat (naby Wellington) en Claas Voogtsrivier (naby Robertson) gehad
[1c1] Van Staden,Maria *12.01. 1704 =1704
× 19.11.1719 Drakenstein met Smit, Francois *? 1693 †? 1758 : Frans genoem {s.v. Smit,Johannes(Jan) *1652 & Tol,Adriana *29.07.1649}
[1c2] Van Staden,Marthinus *21. 06.1706 =1706 : burger Drakenstein
× 15.08.1728 Paarl met Botha, Catharina =Stellenbosch 07.10.1714 †Swellendam 00.09.1781 {d.v. Botha,Jacobus *24.08.1692 & Snyman,Elsie *01.08.1697}
[1c3] Van Staden,Martha =Drakenstein 27.06.1706 : nie in haar ma se inventaris genoem nie
[2c4] Van Rensburg,Johannes Janse =Stellenbosch 07.07.1709 †?? 1775 : burger Drakenstein - boer op Tweekuil, Valsrivier en Middeldrift, distrik Albertinia
× 27.08.1730 Kaapstad met Botha, Anna Margaretha =05.01.1716 †1765 {d.v. Botha,Jacobus *24.08.1692 & Snyman,Elsie *01.08.1697}
[2c5] Janse van Rensburg,Elsie =Stellenbosch 31.07.1712 †Tulbagh 24.09.1763
× 12.08.1731 Paarl met Van der Merwe ,Pieter *01.06.1709 =07.06.1709 †voor 1738 : hy kry in 1733 die plaas Leeuwen Fonteyn in Bokkeveld as eiendom; in sy Inventaris MOOC 8/6/17.. .met 'er dood ontruijmt door den Landbouwer Pieter van der Merwe ten voordeelen van zij nagelatende huijsvrouw Elsje Jansz van Rensburg ter Eener en drie minderjarige kinderen, Aletta oud 6, Schalk Willemsz oud 5 en Pieter oud 1/2 Jaar ter andere zijde so ende in dier vogen, als deselve doodr den landbouwers Isack en David van der Merwe zijn opgenomen en volgens 't besluijt van den 8e April deeses Jaars 1738 door d'ondergeteekende gecommittee weesmeesteren gersumeert en getaxeert en in deeser forma gebrat is Namentlijk: Een Opstal gelegen in 't Bockeveld genaamt de Leeuwe fonteijn f300; 2 slaven Jongens f400; 2 slave Meijden f100; 2 potten en 1 pan f10; 5 paarden f100; trnsporteere f910; 1000 schapen a f1-10 f1500; 120 beeste a f12 f1440; Somma f3850. Aldus gedaan g'inventariseert ende getaxeert Ter wees Caamer aan Cabo de goede Hoop den 22 October 1738 {s.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[2c6] Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715 =Paarl 21.04.1715 †Land van Waveren (1.12.1774 blykbaar nie reg nie) 26.04.1774 : doopgetuies Schalk van der Merwe en Anna Provoo; in 'n gesamentlike testament op 17700409 voor G.L. Neethling ``Sekr. Just. van die Goewerment'' bemaak die egpaar aan hul seun Nicolaas die plaas ``De Schaapen Rivier'' en ``De Zand Rivier'' albei in die Bokkeveldvir 2000 gulden. Aan hul seun Carel bemaak hulle die plaas ``De Modderfontein'' ook in die Bokkeveld vir 2000 gulden, later bekend as Boplaas
× 19.04.1732 Drakenstein&neef en niggie met Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 =Stellenbosch 27.09.1711 † Modderfontein 01.06.1777 : In die sterftes vir die Land van Waveren is hy oorlede 3 Julie 1777; bekend as Izaak D'Oude; Izaak het die plaas Modderfontein of later bekend as Moerasfontein in die Koue Bokkeveld van die Kompanjie gepag in 1743. Die plaas is later herdoop as Boplaas; Die ou opstal op Boplaas is 'n paar jaar gelede tot museum verklaar (toe sy vrou in 1774 oorlede is is hy Izaak D'Oude) {s.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[2c7] Janse van Rensburg,Willem =Paarl 21.11.1717 †in't Bokkeveld in geveg met Boesmans 21.07.1746 : burger Drakenstein; in sy Inventaris MOOC 8/6.112a ingehandig 22 Okt 1746 laat hy sy huisvrou Anna Sophia Burger, Willem oud 6jr, Nicolaas oud 5jr, Aletta oud 2jr, Elsje oud 1 1.2mde. Een opstal gent: Castie geleegen tussen die Verkeerde Valleij en Bockeveldt Rds 50.
× 02.07.1740 Burger,Anna Sophia =Paarl 17.01.1723 †17.01.1798 : doopgetuies Jacobus van der Merwe en Sophia van der Merwe; laat aan haar dogter Elsje getroud met Schalk Willemse van der Merwe se kinders 'n erfporsie {d.v. Burger,Willem *28.05.1696 & Van der Merwe,Elsie *17.08.1697}
[2c8] Van Rensburg,Nicolaas =03. 03.1720 : burger Drakenstein
× 13.03.1743 Maree,Maria =05.07.1721 {d.v. Maree,Ignace(Ignatius) *1684 & Van Vuuren,Susanna *1691}
[2c9] Van Rensburg,Hendrik =Paarl/Drakenstein 12.09.1723 †voor 1808 : doopgetuies Jacobus en Sophia van der Merwe
× 05.02.1747 Tulbagh met Van der Merwe ,Anna Maria *09.08.1729 =Drakenstein 14.08.1729 †voor toe haar inventaris ingehandig is 1808 : doopgetuies Schalk Willem en Anna Provo; in haar inventaris MOOC 8/27/17 noem sy haar kinders 1) Aletta Jansse van Rensburg gehuwd met Dirk van den Bergh; 2) David Jansse van Rensburg, 3) die kinderens van wyle Hendriena Janse van Rensburg in huwelik met wylen Abraham van den Berg met namen. a) Anna getroud met Willem Botha; b) Jacobus; c) die kinderens van wylen Maria van den Berg in huwelik met willem Pretorius nl a) Johannes oud 8jr; Hendrina oud 6jr, Maria Magdalena oud 4jr; d) Hendrik; e) Hendrina getroud met Jacobus Petrus van den Bergh; f) Abraham oud 19jr; g) Johanna oud 17jr; 4) het kinderskind van Wylen Nicolaas Janse van Rensburg huwelik van wijlen zijne dogter Nicolina Maria Jansse van Rensburg en Constant Christoffedl Klopper in name Nicolina Maria Johanna Klopper oud 12 jr; 5) die kinders van wylen Elsje Sophia Jansse van Rensburg in huwelik met Jacobus Coenradie met namen a) Anna Maria Conradie gehuwd met Frederik Hendrik Coenrad; b) Rosina Hermina Conradie gehud met Willem van Zijl, c) Willem jacobus Conradie oud 12 jr, d) Elsje Sophia Conradie oud 19jr; 6) Willem Jansse van Rensburg mondig. Laat een opstal staande op de leenings plaats genaamd de Nonnas Rivier geleegen over de Hex Rivier ingevolge testamentaire dispoisite door de overleedene met haare vooroverleendene man in dato 29 April 1773.{d.v. Van der Merwe,David *20.08.1707 & Hörsel,Hendrina *02.12.1708}
[2c10] Jansen van Rensburg, Sophia *25.11.1725 =Drakenstein 25.12.1725 †dist Waveren 30.12.1800 : doopgetuies Pieter Willemzn van Heerden, Machteljie van der Merwe; Inventaris 8/23-25 ontvang 20 Maart 1800; sy noem de kinderen van wijlen Carel van der Merwe Davidz - Jacoba Elizabeth gehuud met Daniel Du Toit Fransz, Sophia Susanna oud 17 jaar, David Jacobus oud 16 jaar, Willem Carel oud 15 jaar; de kinderen van wijlen Aletta van der Merwe in ech verwekte bij wijlen haren man Carel van der Merwe Hendricksz nl. Hendrik, Sophia gehuud met Jacobus van Heerden Izaaksz, Hester Cornelia gehuud met Louw Pretorius Louwsz; Johannes Jacobus en Roeloff.
× 30.11.1745 Tulbagh&neef en niggie met Van der Merwe,David *20.08.1707 =Drakenstein 02.10.1707 †Tulbagh 01.04.1784 : burger Drakenstein; volgens inligting in bybel is hy getroud op 5 Desember 1745 met Sophia Jansen van Rensburg. Hy ontvang 23.4.1728 die plaas `Aan de Ezelsfontein over die Wizenberg'. Besit ook die plaas De Swaare Moed in lening totdat dit in 1742 in die naam van sy broer Hendrik oorgaan. In 1747 word die weiregte op Stinkfontein - vandag die setel van Nieuwoudtville se gemeente aan hom toegestaan {s.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
b9 Helena =Kaapstad 07.04.1686 : doopgetuies Jacob Mtser (Roetshirs) en Agniete van der Gragt
× 1705 Van As,Jacobus *?? Kaapstad(of Nederland?) 1670 †13.07.1713 : boer op Merelust en Eensaamheid; heemraadslid van Stellenbosch en Paarl/Drakenstein {s.v. Van As,Johannes & ?,?}
×2 03.12.1713 Stellenbosch met Maasdorp ,Christian(Christiaan) *? 1674 : van Pasewalk, matroos 1697, later meester-wamaker van 1701 tot 1705, burger na 1705; verkry lisensie om wyn en brandewyn te verpag in Rondebosch
[1c1] Van As,Elsje(Elsie) =Paarl 12.08.1702
× 1723 ?? met Beck,Jan(Johann) Zacharias *02.05.1695 =Langensalza, St Stephani : van Langensalza; aankoms 1715 as soldaat op die "Mossel", later "tapper"(kroeg) in Rondebosch en Mowbray, burger 1722, tapperskneg 1719-22, houer van 'n wynlisensie en maak tapperye oop te Rondebosch en Mowbray. Sy vader was apteker Christoffel Sebastian Beck gebore ongeveer 1666 en begrawe 6Mei 1754 wie se eerste vrou 18 Februarie 1700 begrawe is en hy 'n tweede keer getroud is op 30 Augustus 1700 met Veronica Dorothea Rodern (begrawe 19 Maart 1738)
[1c2] Van As,Sophia =12.06.1707
[1c3] Van As,Jacoba Helena =Stellenbosch 27.04.1710
× 18.10.1733 Keyserling,Johann Georg : van Grobin in Koerland, sersant op die skip Valkenisse, gaan later na Batavia
×2 07.12.1738 Stellenbosch met Emsighoff ,Frederik Willem(Friedrich Wilhelm) =Malchin, Mecklenburg 19.12.1710 †25.06.1744 : s.v. Friedrich Wilhelm Emsighoff en Elizabeth Emerentia Schungen, vanaf 1736 apteker aan die Kaap
[2c4] Maasdorp,Christiaan =Drakenstein 25.08.1715 : burger Stellenbosch
× 21.02.1745 De Jongh,Anna Margaretha =31.05.1722 {d.v. Jongh(Jung/Junge),Hans *1674 & Wichmann,Anna *29.11.1693}
[2c5] Maasdorp,Christina =07.05. 1719
× 15.02.1739 Vlok,Nicolaas =14.04. 1720 : heemraad Stellenbosch {s.v. Vlok,Arnoldus(Arend) *1670 & Cleeff,Catharina *03.01.1700}
b10 Pieter =Kaapstad 16.05.1688
b11 Magdalena(Magteld) =1692 †plaas Weltevreden, Tulbagh 11.02.1765 : Magteltie met doop van Hendrik in 1713
× 18.09.1708 Stellenbosch met Van Heerden,Pieter Willem *Heerde, Gelderland? 1681 †sy plaas Weltevreden, Land van Waveren(Tulbagh) 09.06.1763 : aankoms April 1701 op die skip Popkensburgh; een van die eerste boere in die Land van Waveren
[c1] Van Heerden,Pieter Willem =Drakenstein 22.09.1709 †1767 : net Willem gedoop; burger Drakenstein, Ceres is aangelê op sy woonplaas `De Rietfonteinen'
× 30.04.1730 Paarl met Van der Merwe ,Martha *29.03.1713 =Drakenstein 14.05.1713 †Land van Waveren 00. 03.1784 : doopggetuies Abraham Prevoo en Johanna J van Maarseveen {d.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[c2] Van Heerden,Elsie(Elsje) =Stellenbosch 27.09.1711 †Land van Waveren 23.10.1757
× 11.08.1726 Drakenstein met Van der Merwe,Willem *04.10.1701 =Drakenstein 23.10.1701 †Tulbagh 03.07. 1776 : burger Drakenstein - toe sy vrou oorlede is is hy Willem De Oude {s.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[c3] Van Heerden,Hendrik =Stellenbosch 18.06.1713 †ongeveer 1734
[c4] Van Heerden,Jacob =14.07. 1715 †jonk
[c5] Van Heerden,Aletta =08.05. 1718
× 27.02.1735 Paarl met Ernst, Christian *?? 1702 : van Friedrichstadt, aankoms 1723 as soldaat op die Borsselen; burger 1733, boer
[c6] Van Heerden,Jacob(Jacobus) =19.05.1720 †1749 : korporaal van die dragonders van Tulbagh
× 23.08.1746 Jordaan,Anna =06.04. 1727 {d.v. Jordaan,Jan *1693 & Jordaan,Susanna *1703}
[c7] Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720
× 28.05.1741 Paarl&neef en niggie met Van der Merwe,Gerrit *De Hoop 22.10.1716 =Drakenstein 22.11.1716 † Tulbagh 09.02.1770 : doopgetuies Jan Cloete en Petronella van der Merwe; Gerrit erf die plaas Zachtevallei in 't Land van Waveren (Tulbagh), asook 2 slawe, ossewa met 10 osse. Hy is diaken in die eerste Kerkraad van 8.10.1743 van Roodezandskerk, Tulbagh; In sy Inventaris MOOC 8/13.52a ontvang 7 Desember 1770 die landbouer Gerrit van der Merwe en sy huisvrou Jacoba van Heerden word die volgende kinders genoem: 1) Anna Sophia oud 24jr, 2) Pieter Schalk gehuuwt 3) Elsje getr: met Pieter Jourdaan; 4) Schalk Willmesz oud 22 jr; 5) Hendrik oud 20 jr; 6) Cecilia oud 17 jr; 7) Jacoba oud 15 jr 8) Jacob oud 13jr; 9) Gerrit oud 9jr 10) Magteld Maria oud 6jr en Martha Erasmus bij representatie van wijlen Magteld van der Merve getrouwt geweest met Lourens Erasmus. {s.v. Van der Merwe,Schalk *14.07.1673 & Prevot(Provo),Anne *23.01.1680}
[c8] Van Heerden,Helena =27.09. 1722 †07.01.1759 : ten tyde van haar dood besit hulle die leningsplaas Diepegat, geleë in Swartland onder distrik Stellenbosch
× 26.09.1756 Steenkamp,Jan Harmen =03.12.1724 †ongeveer Junie 1763 {s.v. Steenkamp,Jan (Harmenz) *1682 & Van Eck(Van Neck),Jannetje *1705}
[c9] Van Heerden,Sophia =Drakenstein 31.12.1724
× 19.12.1749 Jourdan,Johannes =08. 07.1725 : burger Stellenbosch {s.v. Jordaan,Jan *1693 & Jordaan,Susanna *1703}
[c10] Van Heerden,Petrus Johannes =15.07.1727 †jonk
[c11] Van Heerden,Petronella =04.09.1729
× 02.07.1752 Paarl met Möller, Johannes Stephanus =08.06.1727 †ongeveer Mei 1765 : in sy inventaris MOOC 8/13/22 besit hy in vollen eijgendom, groot 60 morgen land genaamt Wel te Vreeden in land van Waveren en 'n opstal DeGroote Gat geleë aan die Groot Bergrivier, distrik Drakenstein, vier honder schaapen, 18 beesten, 7 paarden, drie mans slaven en een slaavin {s.v. Moller,Johannes *24.06.1685 & Du Toit,Martha *04.11.1701}
[c12] Van Heerden,Maria =22.11. 1733 †Paarl/Drakenstein 03.02.1816
× 25.03.1753 Paarl met Du Plessis, Daniel =Paarl/Drakenstein 07.09.1732 {s.v. Du Plessis,Jean(Jan) Louis *13.02.1691 & Rossouw,Magdalena(Madeleine) *26.02.1695}
b12 Elsie *?? 1693 †52jr 18.12.1745 : haar ouderdom volgens die Testament van Schalk Jakomina (Jacoba) van der Merwe CJ Nr 2650 Verwysing 28 1710 waar sy tussen Magtelde en Neeltjie verskyn; ook aantekeninge van haar seun Johannes Albertus waar hy haar sterfdatum gee as 18 Des 1745 omtrent 8 uur ouderdom 52jr
× Myburgh,Albert Lambertz *Kaapstad =01.05.1672 †30jr 19.12.1749 : boer Stellenbosch en burger dragonder 1719. Hy en sy vrou is albei in die kerk op Stellenbosch begrawe {s.v. Myburgh,Lambert Lambertz & Alberts,Aletta}
[c1] Myburgh,Lambert *? 1716 †15.04.1771 : sy testament opgestel 7 Maart 1734 is hy die burger Lammert Myburg en sy vrou Clara Anna Koutsen; hulle bemaak indien hulle ter sterwe kom sonder kind of kinderen aan sy Vader Albert Myburgh en moeder Elsie van der Merwe ens..
× 20.09.1733 Stellenbosch met Jansz(Koutsing),Anna Clara =15.12.1712 : in haar testament saam met haar man teken sy as Klara Ann Koutsen {d.v. Jansz,Cent & Olivier,Cornelia(Neeltjie) *21.09.1681}
×2 21.02.1745 Appel,Johanna =25.12. 1701 †25.02.1777 {d.v. Appel,Ferdinandus *04.10.1665 & Cloete,Lavina *12.09.1677}
[c2] Myburgh,Willem =Stellenbosch 17.02.1718 : burger Stellenbosch
× 26.04.1750 Olivier,Elisabeth =07. 11.1734 {d.v. Olivier,Gerrit *31.05.1693 & Van der Westhuyzen,Maria Magdalena *16.11.1710}
[c3] Myburgh,Johannes Albertus =Stellenbosch 17.09.1719 †1788 : boer Meerlust, Stellenbosch
× 10.02.1743 Morkel,Sophia Margaretha *26.08.1715 =01.09.1715 †Meerlust, Stellenbosch 1793 {d.v. Morkel(Morckel),Philip(p) *27.02.1677 & Pasman(n),Catharina *30.07.1691}
[c4] Myburgh,Elsie =Stellenbosch 12.10.1721
× 02.07.1741 Cloete,Johannes(Jan) Hendrik =17.11.1715 {s.v. Cloete,Johannes(Jan) *17.08.1687 & Olivier,Johanna(Anna/Annietie) *10.03.1691}
×2 29.12.1743 Van der Poel,Petrus =11.12.1720 †08.08.1788 {s.v. Van der Poel,Jonas *29.12.1695 & Myburgh,Sophia *27.09.1702}
[c5] Myburgh,Jacobus =Stellenbosch 19.12.1723 : burger Stellenbosch
× 20.02.1747 Olivier,Catharina =25. 03.1731 {d.v. Olivier,Gerrit *31.05.1693 & Van der Westhuyzen,Maria Magdalena *16.11.1710}
[c6] Myburgh,Albertus =Stellenbosch 28.09.1727 †06.02.1756 : burger Stellenbosch; Sy Inventaris MOOC 8/9.20 gedateer 11 Febrrie 1756 ... sijn naagelaaten en met er dood ontruijmt door Elizabeth de Villiers wed:w wijl: den landbouwer Albert Meijburg, ten voordele van haar bij voorm: haar man in huwelijk verwekte twee kinders net name 1) Albert Meijburg oud 3 jaaren en Elsje Meijburg oud 8 maanden ter eenere zijde, mitsgad:s Catharina Meijburg oud 6 jaren. Een plaats ofte hofsteede gen
× 30.04.1747 Paarl met Van der Merwe ,Catharina Margaretha =01.03.1722 †voor 1750 : sy verskyn nie op haar pa se inventaris in 1762; in haar man se Likwidsie en distribusie rekening kry haar dogter Catharina Myburgh haar erfporsie wat in voogdy van die Burgers Johannes De Villiers en Jacob Marais volgens alle de dato 21 Aug 1750. Aan haar grootvader Hendrik Willem van der Merwe voor syn geregtelyke helfte Rds 666.32, Albert Myburgh halwe broeder Rds 333.16; Hester Elsje Myburgh halwe suster Rds 333.16 {d.v. Van der Merwe,Hendrik Willem *17.08.1698 & Cloete,Catharina *03.08.1698}
×2 20.09.1750 Paarl met De Villiers, Elisabeth =04.10.1727 †07.02.1756 : MOOC 14-23 (part 1; vol 4; 35) staan: her husband Albert Myburgh died 6 February 1756, Elizabeth de Villiers the next day; heir the daughter of Albert Myburgh and his first wife Catharina Margaretha van der Merwe (Daughter of Hendrik van der Merwe), Catharina Myburgh and his children with..daar is 'n testament 'n plaas Diemersdaal in die Tijgerbergen, rekening van die kinders slawe en slawe kinders met 'n lys van die siek en oorledenes {d.v. De Villiers,Pierre *26.12.1695 & Roux,Hester *1693}
[c7] Myburgh,Pieter =Stellenbosch 26.08.1731
× 1751 buite eg met Vredenburg,Anna Catharina *24.01.1734 =24.09.1752 {d.v. Vredenburg,Gerrit Pieterz *1685 & Van Aarde,Barendina *1697}
[c8] Myburgh,Hendrina Aletta =Stellenbosch 18.04.1734
× 03.10.1751 Van der Poel,Albertus *20.12.1724 †19.02.1806 {s.v. Van der Poel,Jonas *29.12.1695 & Myburgh,Sophia *27.09.1702}
b13 Eula =Drakenstein 28.05.1696 : Eula bestaan wel omdat sy in haar suster Jacoba se testament benoem word; sien kommentaar oor haar in die Inleiding onder Eula 1.3.11
a1b14
b14 Hendrik Willem =Drakenstein 17.08. 1698 †23.09.1762 : Hendrik Schalk in sy suster Jacoba se testament; by die doop is ingeskryf as ouers Schalk van der Merwe en Anna Prevot. Dit is egter fisies onmoontlik om hom by hulle in te pas - Schalk en Anna doop Carel geb 16 Nov 1698 gedoop 30.12.1698 - gebore 3mde na Hendrik. Wat wel gebeur het is dat die doopregister vir die tyd soek geraak het en die doopregister is oorgeskryf uit rowwe notas en met die oorskryf het hulle waarskynlik die name van die doopgetuies ingeskryf; in Anna Provot se inventaris word hy ook nie genoem nie; In die Resolusies van die Politieke Raad C43 pp 48-57 Woensdagh den 15e September 1717 ..Geeft met alle eerbiedigheijd te kennen Uwe Wel Edele Gestr. en E. Achtbe. onderdanigen dienaar, Schalk Willemz van der Merwe, heemraad van Drakenstein, .. ale een eerlijk man sijne huijshoudinge, bestaande uijt een vrouw en derthien (13) levendige kinderen, mogte maintineeren..; ook in die monster-rolle van 1702 word daar 4 kinderen vir Schalk en Anna Provot aangedui; hy koop twee maande na sy huwelik met Catharina Cloete beide plase Overveen en Bloemendal op 27 Augustus 1717 van Maarten van Staden. In 1737 koop hy ook sy vader se ou plaas Kunnenberg en besit dus in totaal 180 morg. Hiervan dra hy in 1747 'n deel oor aan sy skoonseun Albertus Myburgh. Op 23.11.1744 is hy op aanbeveling van die Landdros en Heemrade van Stellenbosch benoem tot Heemraad van Drakenstein. Die Heemraadskap was 'n erebetrekking onder voorsitterskap van die Landdros. Hulle het uitspraak gedoen in kleinere siviele geskille en verder beheer gehad oor weë, brue, waterverdeling ens. Hy was ook luitenant van die Burger-Kavallery van Stellenbosch. In 1753, is hy van hierdie betrekking onthef op eie versoek, omdat hy ``zeer hewig van de jigt gequelt werde, zig daaronder buyten stat bevind omme gemelde Dienste langer naar behooren te kunnen waarnemen.'' Hy was landbouer van beroep op Bloemendal as hoofwoonplaas en Overveen en Het Schildpad. In 1754 is hy bereid om Rds. 100 te betaal vir sy leenplaas Klaas Voogtsrivier aan Cogmans Kloof. Met sy dood in 1762 was daar twee oorlewende kinders uit sy tweede huwelik met Aletta Keyser en drie uit sy derde huwelik. Sy weduwee Maria Fick oorleef ook 'n tweede huwelik met Arend Blyenberg en na haar dood erf haar seun Jacob in 1792 die oorblywende deel teen betaling van 14 000 gulde. In 1806 kry Jacob Conradie die plaas deur sy huwelik met die weduwee Maria Elizabeth Hauman, en in 1822 kry Johan Hendrik Christoffel Kock die plaas
× 25.06.1717 Cloete,Catharina =03. 08.1698 †Voor 1746 : haar testament is 23.3.1747 ontvang {d.v. Cloete,Gerrit *1651 & Harmans,Catharina *1653}
×2 26.11.1746 Paarl met Keyser, Aletta =29.06.1727 †1747 : in haar moeder Aletta Lubbe se inventaris is sy oorlede en huisvrouw van heemraad Hendrik Willem van der Merwe bij representatie van hun eeven gesegde moeder als Hendrik van der Merwe oud 5 half jaar, Aletta van der Merwe oud 4 jaaren; 1747.12.06 is haar Inventaris opgestel en was sy reeds oorlede; 1750.10.06 is haartestament ontvang {d.v. Keyser,Paulus *05.12.1675 & Lubbe,Aletta *14.06.1699}
×3 16.12.1750 Paarl met Fick,Maria =Stellenbosch 28.07.1720 †? 1771 : swanger toe Hendrik oorlede is: asks for the freehold of a cattle farm in the Stellenbosch District named Welvaart, occupied by her on loan forsome years. Offers, besides the annual recognition of Rds. 24, a purchase price of Rds. 50; in haar testament word slegs Willem Hendrik - 8 jaar oud, Schalk - 4 jaar oud en Jacob 3 jaar oud genoem {d.v. Fick,Anton(Antonie) *1680 & Van der Schelde,Maria *1692}
Hul het 9 kinders.
c1 Elsie =Drakenstein 19.11.1719 : nie op haar pa se Inventaris genoem nie
c2 Catharina Margaretha =01.03.1722 †voor 1750 : sy verskyn nie op haar pa se inventaris in 1762; in haar man se Likwidsie en distribusie rekening kry haar dogter Catharina Myburgh haar erfporsie wat in voogdy van die Burgers Johannes De Villiers en Jacob Marais volgens alle de dato 21 Aug 1750. Aan haar grootvader Hendrik Willem van der Merwe voor syn geregtelyke helfte Rds 666.32, Albert Myburgh halwe broeder Rds 333.16; Hester Elsje Myburgh halwe suster Rds 333.16
× 30.04.1747 Paarl met Myburgh, Albertus =Stellenbosch 28.09.1727 †06.02.1756 : burger Stellenbosch; Sy Inventaris MOOC 8/9.20 gedateer 11 Febrrie 1756 ... sijn naagelaaten en met er dood ontruijmt door Elizabeth de Villiers wed:w wijl: den landbouwer Albert Meijburg, ten voordele van haar bij voorm: haar man in huwelijk verwekte twee kinders net name 1) Albert Meijburg oud 3 jaaren en Elsje Meijburg oud 8 maanden ter eenere zijde, mitsgad:s Catharina Meijburg oud 6 jaren. Een plaats ofte hofsteede gen {s.v. Myburgh,Albert Lambertz *01.05.1672 & Van der Merwe,Elsie *1693}
[d1] Myburgh,Catharina =Drakenstein 21.07.1748 : doopgetuies Hendrik van der Merwe en Aletta Keyser
c3 Aletta Sibilla *? 00.08.1747 =Drakenstein 12.07. 1750 : doopgetuies Jacob Cloete, Sibilla Pasman, Anna Barbara Keyser; volgens moeder se Inventaris is sy 4 maande oud toe dit opgestel is op 6 Desember1747; 12 jaar oud toe vader oorlede is
× 12.02.1769 Drakenstein met Van der Merwe,Nicolaas *07.04.1747 =07.05.1747 : trou as burger Stellenbosch; Boerekommandant van die Roggeveld, erf die plase De Schapen Rivier en De Zand Rivier beide gelegen in 't Bokkeveld, benevens die wynige vaatswerken die in den kelder syn en 200 Schaapen, somme van 2000 gulden, van sy vader; hy was leier van die kommando wat bestaan het uit 27 Christine en 38 Hottentote, wat in 1774 teen die Boesmans geveg het en 503 geskiet en 241 gevange geneem. In die Land van Waveren se sterftelys is oorlede een Kint van Isaac van der Merwe ongedoop op 19 Desember 1770 en ook 'n Nicolaas D'Oude oorlede op 24 November 1789 - moontlik hy! {s.v. Van der Merwe,Izaak *14.04.1711 & Janse van Rensburg,Cecilia *01.03.1715}
×2 21.11.1790 Du Toit,Schalk Willem =Tulbagh 03.10.1743 †21.03.1814 {s.v. Du Toit,Francois *03.05.1717 & Van der Merwe,Petronella *21.04.1720}
c4 Hendrik =Drakenstein 29.12.1748 : doopgetuies Roelof van der Merwe, Aletta Lubbe en Cecilia Marseveen; volgens sy ma se Inventaris opgestel 6 Desember 1747 is hy 22 maande oud; 14 jaar oud toe sy vader oorlede is
× 13.09.1772 Drakenstein met Haumann ,Maria Elisabeth =30.06.1754 †07.11.1839 {d.v. Hauman(n),Eduard Christian(Christiaan) & Marais,Susanna *05.12.1723}
Hul het 6 kinders.
d1 Susanna Helena *21.09.1773 =Drakenstein 26.09.1773 †huis van Gabriel Jacobus le Roe, Bosejesveld, distrik Swellendam; 72j 14.03.1846 : doopgetuies Eduard Christiaan Hauman en Helena Catharina Krugel
× 05.05.1793 Kaapstad&agter-kleinneef en kleinniggie met Bruere(Bruwer),Schalk Willemse *31.03.1763 =03.07. 1763 †17.12.1836 : burger Swellendam {s.v. Bruere,Johannes(Jean) *06.12.1722 & Van der Merwe,Anna Maria *15.07.1731}
d2 Aletta Maria =Paarl 01.10.1775
× 12.04.1795 Le Roux,Abraham =Drakenstein 19.11.1775 †1822 : burger Swellendam; boer Sandrivier in die wyk Voor-Kogmanskloof naby die huidige Ashton {s.v. Le Roux,Gabriel *08.10.1752 & Lombard,Johanna *30.09.1757}
d3 Maria Sibella *Swellendam =Paarl/Drakenstein 19. 10.1777 †haar huis Vinkerivier afdeling Worcester; 65j 28.12.1842
× 16.02.1800 Van der Vyver,Frederik Johannes =13.01.1771 : burger Swellendam {s.v. Van der Vyver,Willem *04.10.1727 & De Wit,Judith *20.08.1747}
d4 Helena Catharina *Swellendam distrik nou Robertson =30.01.1780 †Risper Vallei voorste Boscheveld, distrik Worcester by huis van Philip Daniel Opperman; hertrou as 57 jarige wewenaar van Swellendam 15.10.1864
× 15.04.1798 Viljoen,Johannes =22. 04.1775 : boer van distrik Stellenbosch, later van distrik Swellendam {s.v. Viljoen,Jacobus Petrus *22.04.1753 & Conradie,Hermina *31.08.1755}
×2 10.04.1839 Huwelikshof, Worcester met Opperman,Jan Daniel *Voorster Bosjesveld =02.04.1780 †aan die huis van P.D. Opperman, Voorste Bosjesveld; 63jr 03.07.1843 : landbouer; burger Stellenbosch {s.v. Opperman,Godlieb Rudolph(Rudolphus) *19.06.1729 & Minnaar,Johanna *01.01.1747}
d5 Eduard Christiaan =06.10.1782
d6 Martha Hendrina *Cogmanskloof =19.11.1784 †huis van H.F. Moller 05.11.1841 : sy trou as 55 jarige weduwee weer
× 02.11.1800 Kaapstad met Du Toit, Philip Rudolph =Tulbagh 20.07.1771 : boer vanBreederivier omgewing; oorlede tussen 1810 en 1812; burger Stellenbosch {s.v. Du Toit,Pieter *13.10.1741 & Botha,Maria Catharina *19.10.1749}
×2 05.09.1812 Huwelikshof, Worcester met Naude,Stephanus Francois *19.09.1776 =Drakenstein 22.12.1776 † 09.08.1834 : boer op Oudewagensdrift dist Tulbagh {s.v. Naudé,Jacob *03.09.1745 & Marais,Anna Maria *27.03.1754}
×3 20.04.1839 Huwelikshof, Worcester met Moller,Hendrik Francois *gebore op 'n Donderdag 09.12.1779 =19.12. 1780 †02.04.1848 : burger Stellenbosch; `welbekende boer en ouderling der Roodesantse Gemeynte' {s.v. Möller,Hendrik Francois *11.01.1722 & Marais,Anna *25.06.1742}
c5 Johanna Maria =26.12.1751
c6 Willem Hendrik =Drakenstein 17.02.1754 : doopgetuies Jurie Paul Drewes(?) en Maria van der Schelde; burger Drakenstein; 8 jaar oud toe sy pa oorlede is; is dit moontlik dat hy 12 jaar jonger as sy vrou is; in 1965 word die woning op die plaas Doornrivier, 35km van Worcester as Historiese Monument verklaar. Die plaas met sy pragtige ou gewelhuis met sy spierwit ringmuur lê hoog. Doornrivier is een van die oudste plase in die omgewing. Soos baie ander plase is die waarskynlik eers as 'n veepos gebruik, maar toe die aangrensende Dasboschrivier in 1754 uitgegee is, word `de plaats van Willem van der Merwe' reeds as sy noordelike grens genoem. Later kom dit in die besit van Willem Hendrik van der Merwe en volgens die inskripsies op die voorgewel is die huis in 1790 deur hom gebou, want nie alleen kom die datum daarop voor nie, maar ook sy voorletters en die van sy vrou, Hendrina. Die huis in in 'n T-vorm gebou en is nie alleen een van die mooiste in die omgewing nie, maar ook werklik tiperend van die ou boerewonings. die voorgewel word gekenmerk deur twee gegroefde pilasters en die holbolsygewels deur die swaar geboetseerde driehoekige kroonstukke. Die mure, 76 cm dik, is van getrapte klei en die dak was oorspronklik van rogstrooi. Van die stoep betree mens direk die ruim voorhuis, aan werskante waarvan 'n slaapkamer is. Agter is die groot kombuis waarin die ou vuurherd een hele muur beslaan en waar die groot balk waaraan die kospotte gehang het, nog te sien is. Willem Hendrik het sy vrou vir baie jare oorleef met sy dood het sy dogter wat met du Plessis getroud was, in besit van die plaas gekom. Op 4.7.1831 is die hele plaas op die naam van haar 2de man J.D. Opperman, getransporteer. 4 jaar later (1835) word die plaas die eiendom van Willem Hendrik du Plessis, seun van die vorige eienaar. Hoewel gedeeltes van die oorspronklik plaas in die verloop van tyd verkoop is, is die ou plaaswoning met 'n aansienlike stuk grond daarom reeds vir ses geslagte in besit van die du Plessis familie
× 09.03.1777 Drakenstein met Van der Merwe,Hendrina *15.03.1742 =Drakenstein 30.06.1742 {d.v. Van der Merwe,David *20.08.1707 & Hörsel,Hendrina *02.12.1708}
d1 Maria Sophia *Boschenveld, Worcester =Paarl 14. 06.1778 †13.05.1837
× 09.04.1797 Du Plessis,Pieter Schalk =16.04.1780 †Voor 1804 : burger Stellenbosch {s.v. Du Plessis,Jan Abraham *03.07.1763 & Van der Merwe,Helena Elisabeth *25.03.1764}
×2 15.01.1804 Opperman,Jan Daniel *Voorster Bosjesveld =02.04.1780 †aan die huis van P.D. Opperman, Voorste Bosjesveld; 63jr 03.07.1843 : landbouer; burger Stellenbosch {s.v. Opperman,Godlieb Rudolph(Rudolphus) *19.06.1729 & Minnaar,Johanna *01.01.1747}
c7 Maria =Drakenstein 25.01.1756 : doopgetuies Lambertus Vick, Maria Radyn; nie op pa se inventaris
c8 Schalk =Drakenstein 12.02.1758 : doopgetuies Coenraad Fick en Kristina Keyser; oud 4 jaar toe sy pa oorlede is; in die Sterftes in Land van Waveren is Schalk van der Merwe, Hendrik Zoon, oorlede Junie 1786
c9 Jacob =Drakenstein 06.01.1760 †Paarl 17. 04.1819 : 3 jaar oud met pa se afsterwe; maak sy testament op 4.11.1800; verklaar op 12 Desember 1792 dat sy moeder Maria Fick wed. wyle Arend Blyenberg, by testament aan hom vermaak het twee plase genaamd Bloemendaal en Overveen geleë in Drakenstein vir 'n som van 14000 gulden Indiese valuasie. Hy vra om vandie 40 penninge Heerereg gelde verskoon te word; Precis of the Archives; Requesten Memorials Vol IV p1533
× 14.03.1779 Drakenstein met Van Heerden ,Cicilia Maria =25.11.1759 †Paarl 12.08.1781 {d.v. Van Heerden,Hendrik *22.01.1736 & Van der Merwe,Aletta *05.01.1738}
×2 1782 ?? met Van der Merwe,Martha =Tulbagh 04.05.1766 †16.03.1830 {d.v. Van der Merwe,Schalk Willem *03.03.1737 & Van Heerden,Magteld *11.07.1734}
Hul het 9 kinders.
d1 Maria Aletta =02.01.1780
d2 Cecilia Maria =26.08.1781 †Paarl 10.04. 1813
× 03.08.1800 Kaapstad met De Villiers ,Jan Daniel *Banhoek =Stellenbosch 18.07.1779 †Groot Drakenstein 22.11.1836 : wynboer Zorgvliet, Banhoek wat hy van sy moeder geërf het {s.v. De Villiers,Jan *29.10.1745 & De Villiers,Anna *17.11.1754}
d3 Machteld Johanna =23.05.1784
a1b14c9d4
d4 Hendrik Jacob =Drakenstein 05.02. 1786 : doopgetuies Schalk Willem du Toit, Magdel van Heerden, Schalk Willem van der Merwe Hendrik zn, Johanna Barbara van Biljoen, Hendrik van der Merwe Schalk zn, Johanna Pienaar
d5 Cornelia Johanna *Groot Drakenstein dist Stellenbosch 02.01.1787 =11.01.1789 †30.06.1840 : toe sy trou is haar name Johanna Cornelia in die huweliksregister
× 05.06.1810 Huwelikshof, Stellenbosch met Theron,Daniel Philippus =03.06.1787 †Klein Drakenstein 06.08. 1859 {s.v. Theron,Jacobus Petrus *31.12.1752 & Vogel,Regina Catharina *15.04.1752}
d6 Schalk Willem *Groot Drakenstein =23.01.1791 †sy huis Groot Drakenstein;geen kinders; sy ouers se name verskyn nie op sy S/k 12.11.1855
× 01.04.1815 Huwelikshof, Swellendam met Steyn,Regina Jacoba =01.10.1797 {d.v. Steyn,Johannes *25.12.1753 & Vogel,Barbara Wilhelmina *24.12.1758}
d7 Jacob Pieter *09.04.1797 =Paarl 06.05.1797 †dist Paarl 20.03.1798
d8 Martha Aletta *18.11.1798 =Paarl 25.11.1798
× 03.08.1816 Huwelikshof, Stellenbosch met Minnaar,Johannes Petrus =23.03.1794 {s.v. Minnaar,Philippus *27.11.1757 & Du Toit,Francina Aletta *08.10.1774}
d9 Maria Cecilia *Paarl =25.05.1800 †huis van haar seun J.M. Enslin, Paarl 24.02.1866 : haar eerste naam ook as Martha aangegee
× 00.02.1817 Paarl met Enslin,Johan Martin *Paarl =20.02.1791 †23.04.1872 {s.v. Enslin,Johan Martin *11.12.1763 & Brink,Sophia Alida *01.04.1764}